ПРОДУКТИТЕ НА BIO-SAVE

Знанието е съкровище, което ще следва своя собственик навсякъде.

Китайска поговорка

BIO-SAVE СТАРТ, КОНЦЕПЦИЯ И ДИЗАЙН

Организиране началото на проекта по отношение на основните етапи, структуриране на дейностите и разработване на практически насоки за неговото изпълнение.

РЕЗУЛТАТ 1: Проучване и доклад относно: Разликата в уменията и необходимостта от биотехнологичен опит за ограничаване влиянието на климатичните изменения

Основни теми за анализ в държавите партньори:

 • Текущо състояние в областта на проекта.
 • Съвременни биотехнологични практики, идентифициращи нови ключови умения и компетенции.
 • Национални политики и перспективи за заетост.
 • Образователни нужди/пропуски в областта на проекта.
 • Подобряване на учебните програми чрез интегриране на съвременни биотехнологични практики.
 • Модели на компетентност и схеми за оценка на компетентността.

BIO-SAVE УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Определяне на ключовите подходи за ефективно управление по отношение на напредъка на проекта, планиране на неговите дейности и идентифициране на основните задачи, ресурси и срокове.

РЕЗУЛТАТ 2: План за експлоатация и интеграция на образователната програма.

Насоки за управление на процеса за интегриране на образователната програма:

 • Цялостно планиране и координация.
 • Включване на подходящо обучение.
 • Предоставяне на техническа помощ.
 • Планиране на специална компютърна обработка.
 • Подготовка на дигитални подходи за внедряване.
 • Осигуряване на човешки ресурс за етапа на експлоатация.

УЕБСАЙТ BIO-SAVE НА ОБЛАЧНА ПЛАТФОРМА

Уебсайт BIO-Save на облачна платформа – сигурен, мащабируем, по-бърз и надежден цифров хъб, интегриращ учебно съдържание, визуализиращ взаимоотношенията в биологичните структури и прилагащ облачно базирана система за управление на смесеното обучение (b-LMS) чрез метод за проектиране на уебсайт (WSDM).

РЕЗУЛТАТ 3: BIO-Save платформа за смесено обучение

Инструмент за обучение с отворен код – гъвкав електронен носител, който представлява едновременно платформа за смесено обучение, база данни от знания и среда за обмен на опит, която поддържа и осигурява достъп до резултатите от програмата BIO-Save. Той обхваща:

 • Информация за BIO-Save, включваща критичен преглед на съвременните биотехнологични подходи, приложими за ограничаване на последиците от изменението на климата, и допълните възможности, предоставени от партньорите и инициативата BIO-Save.
 • Програма за смесено обучение BIO-Save, която предоставя на целевите групи – студенти, преподаватели и професионалисти в областта на биотехнологиите – възможности за обучение, съобразени с техните нужди.
 • Базата данни, изградена по проекта BIO-Save, поддържаща и осигуряваща достъп до данни на европейско и национално ниво за научните изследвания и образователните възможности в областта на проекта.
 • Разпространението на информация и използването на резултатите от BIO-Save по време на проекта и след него, осигуряващи преносимост на резултатите от BIO-Save и устойчивото им въздействие.

МОДЕЛ ЗА СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ BIO-SAVE

Гъвкава иновативна система за смесено обучение в интерактивна среда, която да се използва от различни университети и институции в областта на висшето образование и от компании и бизнес организации.

Моделът за смесено обучение BIO-Save включва:

 • Разработване на стратегия за обучение, основана на компетентности.
 • Посредничество при прехода към съвременни технологии за придобиване на знания.
 • Предоставяне на знания, съответстващи на многоизмерния подход на Образование 4.0 за удовлетворяване на нуждите на Индустрия 4.0.
 • Предлагане на умения, базирани на компетентност, чрез комбинация от технологии за електронно обучение, тестове за оценка и офлайн учебни материали.

Резултат 4: Ръководството за смесено обучение в областта на съвременните биотехнологии за професионалисти във висшето образование

Ръководството е фокусирано върху:

 • Нови методи за учене и преподаване в университетските програми
 • Проектно обучение BIO-Save
 • Използването на информационните и комуникационните технологии във висшето образование

ПРОГРАМА ЗА МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ BIO-SAVE

Разработване и приложение на иновативна модулна академична програма, посветена на съвременните биотехнологични подходи за ограничаване на последиците от изменението на климата.

РЕЗУЛТАТ 5: Програма за модулно обучение BIO-Save

Подчертава потенциала на съвременните технологии за увеличаване на производителността и за задоволяване на нарастващото търсене на енергия, хранителни и медицински продукти и услуги; обяснява приложението на съвременните биотехнологични подходи за ограничаване на последиците от изменението на климата и подобряване на качеството на живот.

Програмата за модулно обучение BIO-Save:

 • Посреща нуждите на целевите групи по проекта BIO-Save.
 • Използва инструментите на Европейската квалификационна рамка, националните квалификационни рамки и Европейската система за трансфер на кредити.
 • Структурирана е като резултати от обучението и е организирана под формата на пътеки за смесено обучение.
 • Предоставя различни възможности за електронно обучение: офлайн и онлайн, персонализирани пътеки, кратки интензивни курсове, обучение за придобиване на умения и др.

РЕЗУЛТАТ 6: Ръководство „Зелен бизнес за млади предприемачи“

Ръководство, което цели повишаване на осведомеността и насърчаване на по-доброто разбиране на екологичните рискове и екологичните възможности за бизнеса. Описва нови продукти и процеси и обсъжда казуси как тези продукти се използват от компании в различни контексти и сектори.

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ BIO-SAVE

Кариерното развитие BIO-Save разработва професионални кариерни профили в съвременните биотехнологии, които са предназначени за завършващите по различните референтни нива на Европейската квалификационна рамка, националните квалификационни рамки и Европейската система за трансфер на кредити.

РЕЗУЛТАТ 7: Каталог на компетентностите по BIO-Save

Проследяване и събиране на информация, очертаване на връзките между знанията и опита на обучаващите се и създаване на оперативна схема, която да отразява методологията на проекта, прилагаща подход, базиран на резултати от обучение.

BIO-SAVE УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО § ПИЛОТНО ОБУЧЕНИЕ

BIO-Save управление на качеството и мониторинг – система от процедури, критерии и ресурси за управление на качеството и мониторинг на напредъка и интегритета на проекта. BIO-Save пилотно обучение / оценка и обратна връзка – процес за оценка на BIO-Save учебната програма и базираното на компетенции обучение от смесен тип с помощта на целеви потребители на проекта. Получаване на обратна връзка относно съдържанието, приложимостта и приемането на разработените резултати.

РЕЗУЛТАТ 8: Оценка на програмата BIO-Save

Доклад, отразяващ крайното въздействие на проекта и неговата устойчивост, дължащи се на въвеждането на иновативен подход за смесено обучение в модерна електронна среда, актуална тема, и избор на адекватни цели и подходи за разпространение и внедряване на получените резултати в практиката.

BIO-SAVE СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗПОСТРАНЕНИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Разработване на документи и процедури, които имат за цел да осигурят широко разпространение на резултатите от проекта и допълнително да увеличат максимално стойността на направените постижения чрез използването както на научни, така и на индустриални канали.

РЕЗУЛТАТ 9: Обмен на обучителни умения – инструмент за интелигентно разпространение на резултатите

Ръководство, описващо основната концепция и оперативна рамка на BIO-Save стратегията за разпространение и експлоатация, фокусирана върху:

 • Теоретичната рамка как да достигнете до целевата аудитория и да се популяризират разработените учебни програми в областта на висшето образование.
 • Практически подходи за разработване и прилагане на ефективна стратегия за разпространение и експлоатация.
 • Модели и примери за нови комуникационни стратегии с различни типове аудитория.
 • Подходи за представяне на нови научни открития пред заинтересовани органи и институции.