Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Ο αντίκτυπος σε περιφερειακό / εθνικό επίπεδο

Βραχυπρόθεσμα, η διαδραστική εκπαιδευτική πλατφόρμα BIO-Save έχει ως στόχο:

 • Να αυξήσει τις πιθανότητες των χρηστών για κατάρτιση.
 • Να ενθαρρύνει τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου.
 • Να τονώσει την εθνική και περιφερειακή οικονομία.
 • Να διευρύνει το πλαίσιο κατάρτισης που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις με βάση το ECTS/EQF/HE, τα Μαθησιακά Αποτελέσματα και την ενσωμάτωσή τους στους εθνικούς και περιφερειακούς ακαδημαϊκούς φορείς.
 • Να προβλεφθούν προτιμήσεις για τη χρήση νέων διεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών.
 • Να εφαρμόσει τους ορισμούς νέων επαγγελματικών τεχνολογικών, συμπληρωματικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων.

Μακροπρόθεσμα, το πρόγραμμα BIO-Save:

 • Υποστηρίζει την προώθηση της ικανότητας δικτύωσης των οργανισμών με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο.
 • Βελτιώνει τις ευκαιρίες κατάρτισης για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
 • Αυξάνει την ευαισθητοποίηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, οργανισμούς και ομάδες.
 • Παροτρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναζητήσουν χρηματοδότηση για εκπαιδευτικούς σκοπούς, προκειμένου να αυξηθεί το ενδιαφέρον των ΜΜΕ για τη βιοτεχνολογία.
 • Προωθεί τις ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση για τον μετασχηματισμό της παροχής εκπαίδευσης και το ρόλο των άμεσων χρηστών του προγράμματος στο εξατομικευμένο μαθησιακό περιβάλλον.

Αντίκτυπος σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Βραχυπρόθεσμα, το πρόγραμμα BIO-Save έχει ως στόχο:

 • Την ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων για την ανοικτή και καινοτόμο τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της χρήσης των ΤΠΕ σε συμφωνία με την Ατζέντα της ΕΕ.
 • Την ανάδειξη της ποιότητας της εκπαίδευσης.
 • Τη διοργάνωση ποικίλων πρωτοβουλιών (σεμινάρια, εκδηλώσεις αξιολόγησης, εργαστήρια κ.λπ.).

Μακροπρόθεσμα, τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα του BIO-Save:

 • Επηρεάζουν την ικανότητα κατάρτισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Υποστηρίζουν την ικανότητα των εταίρων να μεταβιβάζουν τεχνολογικές πληροφορίες στις ΜΜΕ βιοτεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Βελτιώνουν την σύνδεση μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να καθοριστεί το σύστημα ECTS και το ΕΠΕΠ.
 • Παρέχουν βοήθεια για τη διατήρηση του ρυθμού της ευρωπαϊκής οικονομίας της γνώσης και για την προώθηση της αναγνώρισης της μεταρρύθμισης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Προωθούν την ανάπτυξη προφίλ ικανοτήτων που θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και τις διοικητικές αρχές στη συγκέντρωση προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Ενθαρρύνουν τη χρήση αυτού του προφίλ ικανοτήτων ως κατευθυντήρια γραμμή για τους «εκπαιδευτές ακαδημαϊκών/επαγγελματιών» για να τους βοηθήσει να αποκτήσουν εμπειρογνωμοσύνη για την αποτελεσματική εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών και να τους καταστήσουν ενημερωμένους για τις αναδυόμενες τεχνολογίες που αντιμετωπίζουν την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων.

Αντίκτυπος σε διεθνές επίπεδο

Βραχυπρόθεσμα, το BIO-Save έχει ως στόχο:

 • Να ενοποιήσει το υπόβαθρο, τις γνώσεις και τις καινοτόμες τάσεις στην πολιτική του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Να διασφαλίσει τους επικυρωμένους μηχανισμούς για τη δημιουργία πλαισίου προσόντων μέσω: χρήσης εργαλείων επικύρωσης και αναγνώρισης της εκπαίδευσης BIO-Save· εφαρμογή του συστήματος ECTS στην τριτοβάθμια εκπαίδευση· καθιέρωση εγγράφων EUROPASS που καταγράφουν τα προσόντα, τις πιστώσεις και τα μαθησιακά αποτελέσματα ενός ατόμου.

Μακροπρόθεσμα, το πρόγραμμα BIO-Save εισάγει:

 • Μέσα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της τρέχουσας διευρωπαϊκής διαδικασίας για την ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στις επιχειρήσεις ή/και την πρόοδο στην περαιτέρω εκπαίδευση.
 • Επικαιροποιημένους τρόπους κατάρτισης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που βασίζονται στις ΤΠΕ για να βοηθήσουν την σταδιοδρομία των επαγγελματιών στον τομέα της βιοτεχνολογίας και την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους σε διεθνή κλίμακα.
 • Δικτύωση για την ευρεία διάδοση των πρωτοβουλιών και διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (POST-PROJECT LIFE)

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η Κοινοπραξία BIO-Save σχεδιάζει διάφορα μέτρα για τη διατήρηση του προγράμματος BIO-Save μέσω:

 • Δημιουργίας δυνατοτήτων για την προώθηση της προσβασιμότητας στο έργο, συμπεριλαμβανομένης: της ανάπτυξης νέων μαθησιακών δραστηριοτήτων για την κάλυψη των απαιτήσεων των φοιτητών και της βιομηχανίας στην εθνική και περιφερειακή περιοχή του προγράμματος· της αύξησης του αριθμού του επαγγελματικού προσωπικού· της υποστήριξης προγραμμάτων σπουδών σχετικά με τη σύγχρονη βιοτεχνολογία για την προστασία του κλίματος.
 • Ενσωμάτωσης (τμημάτων) του προγράμματος BIO-Save σε τρέχουσες οργανωτικές ή κοινοτικές δραστηριότητες.
 • Συνεργασίας – κοινής χρήσης του μοντέλου BIO-Save εντός των ιδρυμάτων εταίρων ή των συνδεδεμένων συμμετεχόντων για τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης χρήσης του.
 • Αναβάθμισης των πόρων για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης εκμετάλλευσής τους – για την ενθάρρυνση των μελών του προσωπικού να βρουν τους απαραίτητους πόρους και να δημιουργήσουν μια ομάδα για τον εντοπισμό δημόσιων και ιδιωτικών πόρων-στόχων.
 • Συμμετοχής νέων συνδεδεμένων φορέων από διάφορους τομείς και κλάδους.
 • Αναζήτησης χορηγών περαιτέρω δραστηριοτήτων του BIO-Save – ιδιωτικών ή/και δημόσιων, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών, για να διατηρηθούν ενεργοί και εφικτοί οι τρόποι κατάρτισης που βασίζονται στα Μαθησιακά Αποτελέσματα.
 • Ενθάρρυνσης των τοπικών και περιφερειακών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα BIO-Save.
 • Θέσπισης κοινών δράσεων με άλλα προγράμματα της ΕΕ για την ενθάρρυνση των προοπτικών χρήσης των παραδοτέων του BIO-Save.

ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα BIO-Save θα εξακολουθεί να λειτουργεί μετά το πέρας του έργου – για να προσφέρει καινοτομίες, ειδήσεις και εκπαιδευτική και επαγγελματική ενημέρωση· να παρέχει εκπαιδευτικό υλικό και ευκαιρίες στους δικαιούχους που αναζητούν εξειδικευμένη κατάρτιση σε βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις για τον μετριασμό του κλίματος.

Οι δραστηριότητες διάδοσης και εκμετάλλευσης θα συνεχιστούν με την συνεχή παρουσίαση και διανομή πληροφοριών και υλικού σχετικά με το μαθησιακό μοντέλο και τα αποτελέσματα του BIO-Save.

Οι Ενότητες Μαθησιακών Αποτελεσμάτων και οι διδακτικές ενότητες θα εισαχθούν στα επίσημα προγράμματα των εκπαιδευτικών οργανισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το BIO-Save θα υποστηριχθεί από τη διοίκηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προσφέροντας εκπαιδευτικές διαδρομές κατόπιν αιτήματος, στους επαγγελματίες του επιχειρηματικού κλάδου μέσω συνδυαστικών τρόπων μάθησης που βασίζονται σε ικανότητες.