ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Το BIO-SAVE στοχεύει να καλύψει την ανάγκη για υπάρχουσες και αναδυόμενες γνώσεις σχετικά με την πρόληψη της αλλαγής του κλίματος:

  • Δημιουργώντας συμμαχίες γνώσης μεταξύ ακαδημαϊκών και επαγγελματιών.
  • Ενσωματώνοντας πρακτικές ανταλλαγής γνώσεων, δεξιοτήτων και προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των αναγκών της αγοράς εργασίας και των αλλαγών στην κοινωνία που επιβάλλονται από τη Βιομηχανία 4.0.
  • Δημιουργώντας απτά προϊόντα που βασίζονται στις ΤΠΕ και χρησιμοποιούν νέες τρισδιάστατες διαδραστικές εκπαιδευτικές λύσεις.
  • Οικοδομώντας διακρατική συνεργασία και βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές για την αύξηση της επιχειρηματικής ευκαιρίας σε σπουδές βιοτεχνολογίας και κλίματος.
  • Δημιουργώντας προστιθέμενη αξία με την εισαγωγή καινοτομιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα και τις επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Το BIO-Save στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της διδασκαλίας στον ακαδημαϊκό κόσμο και της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης στον τομέα της βιοτεχνολογίας με:

  • Προώθηση των βέλτιστων πρακτικών για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με βάση σύγχρονες προσεγγίσεις της βιοτεχνολογίας.
  • Εφαρμογή νέων μεθόδων για την αναβάθμιση των μαθησιακών προγραμμάτων για τη σύνδεση μαθητών, καθηγητών και επαγγελματιών με την πραγματική αγορά εργασίας και να επεκτείνουν τις ηγετικές και επιχειρηματικές τους δεξιότητες.
  • Προσφέροντας γνώσεις σχετικά με νέες προσεγγίσεις στη βιοτεχνολογία – στα βιο-λιπάσματα και στην ενεργειακά αποδοτική γεωργία – που είναι μεταξύ των επιλογών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
  • Πρόταση πρακτικής εμπειρίας με τεχνολογικές λύσεις – τομείς της βιολογίας “omics” , βιολογία συστήματος, μεταξύ άλλων.