Η ΟΜΑΔΑ – ΜΑΖΙ ΟΛΟΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ποικιλομορφία στην τεχνογνωσία, τις γνώσεις και τις δεξιότητες και η μακρά εμπειρία στην συνεργατική εργασία είναι μεταξύ των σίγουρων πλεονεκτημάτων της σύμπραξής μας στο πρόγραμμα BIO-Save. Οι αρμοδιότητες για τα καθήκοντα και τις δευτερεύουσες εργασίες BIO-Save κατανέμονται επίσης δίκαια μεταξύ μας και σύμφωνα με τις συγκεκριμένες δυνατότητες κάθε οργανισμού-εταίρου.


[Η Ομαδική Εργασία] είναι το καύσιμο που επιτρέπει στους συνηθισμένους ανθρώπους να πετυχαίνουν ασυνήθιστα αποτελέσματα.

Andrew Carnegie

Το Πανεπιστήμιο της Σόφιας St. Kliment Ohridski είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη Βουλγαρία με 102 προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από 16 σχολές. Είναι, επίσης, το σημαντικότερο εθνικό κέντρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας σε θεωρητικούς και εφαρμοσμένους τομείς και συμμετέχει σε πολλές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας για την επιστήμη και την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη, διαχείριση και εφαρμογή επιστημονικών επιτευγμάτων. Η έρευνα καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς των φυσικών και κοινωνικών επιστημών, μεταξύ των οποίων η βιοτεχνολογία, η γεωργία και οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες που καλύπτουν όλους τους σημαντικούς τομείς της σύγχρονης βιοτεχνολογίας – βιομηχανική βιοτεχνολογία, γεωργική βιοτεχνολογία, βιοτεχνολογία τροφίμων και ιατρική βιοτεχνολογία. Ερευνητές που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας συγκαταλέγονται μεταξύ εξωτερικών συνεργατών, συντονιστών και συμμετεχόντων σε πάνω από 30 εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα της ΕΕ, το Εθνικό Ταμείο Επιστημών και ιδιωτικές συνεργασίες. Αναγνωρισμένοι εμπειρογνώμονες στη βιοτεχνολογία και τις περιβαλλοντικές επιστήμες, οι οποίοι είναι μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου της Σόφιας, αποτελούν μέλη ερευνητικών ομάδων που εργάζονται σε έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Horizon 2020, Environment, Natura 2000 και άλλων προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας.

Το Πανεπιστήμιο της Σόφιας είναι ο ανάδοχος της πρωτοβουλίας BIO-Save και επικεφαλής του Συμβουλίου Διαχείρισης του Έργου (Project Management Board, PMB) που είναι αρμόδιο για την οργάνωση και διαχείριση όλων των οικονομικών θεμάτων και την κατανομή των καθηκόντων και της χρηματοδότησης. Η ομάδα είναι επικεφαλής δύο δεσμών εργασίας (work packages, WP): WP2 «Διαχείριση και Διοίκηση ΒΙΟ-Save» και WP5 «Πρόγραμμα Αρθρωτής (Modular) Εκπαίδευσης BIO-Save». Παρακολουθεί την πρόοδο του έργου σε κάθε ίδρυμα-εταίρο για τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων του έργου σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών και ειδικών οδών για την ανάπτυξη και την ορθή εφαρμογή των εκπαιδευτικών στόχων και στρατηγικών. Το Πανεπιστήμιο της Σόφιας διοργανώνει το στάδιο παρακολούθησης, τις δραστηριότητες διάδοσης και εκμετάλλευσης, τη διάδοση των στόχων, των αποτελεσμάτων και των προϊόντων του BIO-Save, τη δικτύωση, τις δραστηριότητες κατάρτισης και τα μέτρα μετά το πέρας του έργου.


Το Ίδρυμα Intellect (Intellect Foundation) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ενοποιεί τις προσπάθειες των επαγγελματιών στην εκπαίδευση και την έρευνα και υποστηρίζει την ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγειονομική περίθαλψη και τη διαχείριση έργων. Προωθεί την συνεργασία διαφορετικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων στην τριτοβάθμια και συνεχή εκπαίδευση μέσω της χρήσης τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η ομάδα αποτελείται από έμπειρους εκπαιδευτικούς και συγγραφείς διδακτικών βιβλίων, ειδικούς στη διασφάλιση της ποιότητας, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, νέων μεθόδοων εκπαίδευσης με βάση την πληροφορική, με εμπειρία στην εισαγωγή των μέσων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων και των εθνικών πλαισίων προσόντων. Έχουν ασχοληθεί με την παραγωγή, την εφαρμογή και τον οικονομικό σχεδιασμό στη βιομηχανική και πράσινη βιοτεχνολογία, κυρίως σε βιώσιμο περιβάλλον, καθώς και στο σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών μικροβιακής ζύμωσης για την παραγωγή βιοδραστικών ενώσεων. Το Ίδρυμα Intellect έχει ενεργές επαφές με εταιρείες βιοτεχνολογίας, περιβαλλοντικούς επιστήμονες, οργανωτές, τεχνικούς επικίνδυνων αποβλήτων, μηχανικούς κ.λπ.

Το Ίδρυμα Intellect οργανώνει τοπικές δραστηριότητες για το BIO-Save και φροντίζει για την πρόοδο των καθηκόντων, την επεξεργασία των προϊόντων και λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για την εξασφάλιση αποτελεσματικής διάδοσης και μετά το πέρας του έργου. Το Ίδρυμα είναι επικεφαλής του WP4 «Μοντέλο Μεικτής Μάθησης BIO-Save» και είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του οδηγού BIO-Save b-Learning με θέμα την Σύγχρονη Βιοτεχνολογία για Επαγγελματίες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συμμετέχει, επίσης, στα μέτρα που αφορούν τη δικτύωση, τη διάδοση και τις δράσεις που θα λάβουν μέρος μετά το πέρας του έργου.


Η BULGAP Ltd. δραστηριοποιείται στον τομέα των τροφίμων και της αγροβιομηχανίας για την υποστήριξη των εταιρειών βιοτεχνολογίας, των γεωργικών παραγωγών και των οργανώσεων παραγωγών για τη θέσπιση και εφαρμογή προτύπων ασφάλειας των τροφίμων (ISO 22000, FS 22000, IFS, BRC, GLOBAL G.A.P. και Κώδικες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές). Παρέχει στρατηγικές λύσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και προτύπων και πιστοποίηση προϊόντων προσφέροντας υπηρεσίες διαπίστευσης εργαστηρίων και επιθεώρησης, σήμανσης CE, βελτιστοποίησης και επανασχεδιασμού των επιχειρηματικών διαδικασιών. Η BULGAP Ltd. διαθέτει εις βάθος εμπειρία στον συντονισμό και την συμμετοχή σε διάφορες πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος ERASMUS+ (η εταιρεία είναι ο ανάδοχος του προγράμματος Bio-FIT 2015-1-BG01-KA202-014258). Η BULGAP Ltd. διενεργεί αξιολογήσεις σκοπιμότητας σε διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα και ασχολείται με την τεκμηρίωση και διαχείριση έργων. Προσφέρει εκπαίδευση σε διεθνή πρότυπα (συμπεριλαμβανομένων των Ορθών Γεωργικών Πρακτικών) από έμπειρους επαγγελματίες.

Η BULGAP Ltd. παρακολουθεί την τοπική πρόοδο στα καθήκοντα, τα διοικητικά θέματα, την οικονομική διαχείριση, την επεξεργασία των προϊόντων του έργου και την πιλοτική εφαρμογή τους. Είναι επικεφαλής του WP7 «Διαχείριση και Παρακολούθηση Ποιότητας BIO-Save» που στοχεύει στη δημιουργία ενός συστήματος διαδικασιών, κριτηρίων και πόρων για τη διαχείριση της ποιότητας και την παρακολούθηση της προόδου και της ακεραιότητας του έργου. Η BULGAP Ltd. συμμετέχει στην ανάλυση των ανατροφοδοτήσεων και των επακόλουθων διορθωτικών δράσεων και στα μέτρα που αφορούν την διάδοση, την εκμετάλλευση, την δικτύωση, την οργάνωση των δραστηριοτήτων κατάρτισης και τις δράσεις μετά το πέρας του έργου.


Η EKO-Znanie GT Ltd. υποστηρίζει πρωτοβουλίες έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της οικολογίας, συμμετέχει στην ανάπτυξη πληροφοριακών προϊόντων και προσφέρει υπηρεσίες διδασκαλίας, καθοδήγησης και συμβουλευτικής σχετικά με τις νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση, τις μεθόδους απόκτησης, μεταφοράς και ανταλλαγής γνώσεων στη «νέα εποχή μάθησης» για την υποστήριξη του αναγκαίου οικολογικού μετασχηματισμού της κοινωνίας, της πολιτικής και της οικονομίας. Η εταιρεία προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια του κύκλου διαχείρισης γνώσεων, δηλαδή την δημιουργία, εφαρμογή και ανταλλαγή γνώσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν την οργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων, εκδηλώσεων ανταλλαγής γνώσεων, την δημιουργία περιεχομένου και την προώθηση κοινοτήτων και ατομικών συμβουλίων με έμφαση στις οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Τα μέλη του προσωπικού έχουν εμπειρία στην τεχνολογία, τη διοίκηση και την επικοινωνία στην έρευνα, τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ, την ενσωμάτωση των νέων μορφών μεταβίβασης γνώσεων και τεχνολογιών για τη δημιουργία νέων συστημάτων βασισμένων στη γνώση.

Η ΕΚΟ-Znanie GT Ltd. ενισχύει την πρωτοβουλία BIO-Save με την τεχνογνωσία της στη διαχείριση έργων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι υπεύθυνη για την τοπική διαχείριση των ειδικών δραστηριοτήτων του έργου και την οργάνωση ενεργών μέτρων μετά το πέρας του έργου. Είναι επικεφαλής του WP8 «Πλοήγηση/Δοκιμή και Ανατροφοδότηση του BIO-Save b-Learning» και ενεργός συμμετέχων στα μέτρα διάδοσης και εξερεύνησης, δικτύωσης και υποστήριξης των εργασιών μετά το πέρας του έργου.


Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) ιδρύθηκε το 1984, με διοικητικό και ακαδημαϊκό κέντρο στο Βόλο. Το πανεπιστήμιο διαθέτει 18 τμήματα και διάφορα ερευνητικά κέντρα σε όλη την περιοχή της Θεσσαλίας με τμήματα στο Βόλο, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τη Λαμία. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προσφέρει ερευνητικά και επιχειρηματικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και εξωπανεπιστημιακά προγράμματα σε πάνω από 12.000 φοιτητές. Το πανεπιστήμιο είναι γνωστό για την αριστεία του στην έρευνα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Τα μέλη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού συμμετέχουν σε πολυάριθμα ευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα και καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα. Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ΠΘ βοηθά τους φοιτητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και προσφέρει βασικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες κατάρτισης και απασχόλησης σε όλους τους σχετικούς τομείς.

Το ΠΘ είναι επικεφαλής του WP9 «Στρατηγική Διάδοσης και Εκμετάλλευσης BIO-Save» και είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και παρακολούθηση της στρατηγικής διάδοσης μεταξύ των εταίρων. Συντονίζει τα τοπικά μέτρα διάδοσης, συμμετέχει σε επιστημονικές εκδηλώσεις και είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία με τους συνεργαζόμενους εταίρους στην Ελλάδα. Το ΠΘ λαμβάνει πληθώρα πρωτοβουλιών για την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, ώστε να μπορεί να βοηθήσει τους αυτοκατευθυνόμενους μαθητές που είναι ανεξάρτητοι, σίγουροι και πρόθυμοι να δώσουν πίσω στην κοινωνία μέσω ηγετικών ή πολιτικών καθηκόντων. Μέσω της συμμετοχής στην πρωτοβουλία BIO-Save, το ΠΘ στοχεύει στην απόκτηση και ανταλλαγή νέων γνώσεων και στη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο για την παροχή βοήθειας στην κοινωνία για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, καθώς εμφανίζονται.


Η BIOGNOSIS (Βιογνώση) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ΕΕΚ μέσω της εισαγωγής νέων μεθόδων και προσεγγίσεων μάθησης και διδασκαλίας, με έμφαση στην αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης με νέες μορφές μάθησης, ανοικτούς μαθησιακούς πόρους, ευέλικτα συστήματα μάθησης και καλύτερη εκμετάλλευση των ΤΠΕ. Η Βιογνώση διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε εθνικά και διεθνή προγράμματα (Leonardo da Vinci, Erasmus+, Horizon 2020), τα οποία προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό περιβάλλον. Η Βιογνώση παρέχει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση ευέλικτων τρόπων διδασκαλίας και μάθησης και καινοτόμων βέλτιστων πρακτικών και διεπιστημονικής σκέψης.

Η Βιογνώση προσφέρει στην πρωτοβουλία BIO-Save την τεχνογνωσία της στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη ανοικτών ερευνητικών και εκπαιδευτικών πόρων. Είναι επικεφαλής του WP6 «Επαγγελματικός Προσανατολισμός BIO-Save», και μαζί με το Πανεπιστήμιο της Σόφιας και το Πανεπιστήμιο Γκάζι είναι υπεύθυνοι για τη διοργάνωση εργαστηρίων και συναντήσεων με στόχους του έργου και την προετοιμασία υλικού διάδοσης. Συντονίζει τη διάδοση και είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία με τους συνεργαζόμενους εταίρους στην Ελλάδα. Βοηθά στη μεταβίβαση των τεχνολογικών αποτελεσμάτων και των ερευνητικών καινοτομιών του έργου τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αξιοποίησης και πιλοτικών δοκιμών σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.


Από το 1088, το Alma Mater Studiorum – Πανεπιστήμιο της Μπολόνια έχει υποδεχθεί πληθώρα φοιτητών, επιστημόνων και καλλιτεχνών. Στις πέντε πανεπιστημιουπόλεις στην περιοχή Emilia Romagna και σε ένα παράρτημα στο Μπουένος Άιρες, το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια προσφέρει πάνω από 200 προγράμματα σπουδών μεταξύ των 32 τμημάτων του σε περισσότερους από 81.000 φοιτητές. Πέντε χιλιάδες απόφοιτοι είναι εγγεγραμμένοι σε διδακτορικά και προγράμματα 3ου κύκλου. Οι ερευνητές που συμμετέχουν στο BIO-Save ανήκουν στο μεγάλο Τμήμα Γεωργικών Eπιστημών και Επιστημών Τροφίμων (DISTAL), η έρευνα του οποίου καλύπτει θέματα που εκτείνονται από την πρωτογενή παραγωγή και την παραγωγή τροφίμων, και τη βιώσιμη φυτοπροστασία έως την προστασία του περιβάλλοντος. Το τμήμα DISTAL διαθέτει προηγμένη τεχνογνωσία στην προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμες στρατηγικές για τη διατήρηση και τον καθαρισμό του περιβάλλοντος. Ενσωματώνει βιοτεχνολογικές μεθόδους με προσεγγίσεις μετριασμού εστιάζοντας συνεχώς στη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια και το τμήμα DISTAL στοχεύουν στην κάλυψη των κενών μεταξύ της σύγχρονης βιοτεχνολογικής εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας στον τομέα της βιοτεχνολογίας και στην κάλυψη της έλλειψης δεξιοτήτων επιχειρηματικού και στρατηγικού σχεδιασμού στη σύγχρονη βιοτεχνολογία.

Το τμήμα DISTAL είναι συνεπικεφαλής του WP4 «Μοντέλο Μεικτής Μάθησης BIO-Save» και συντονίζει το σχεδιασμό και τη ρύθμιση του συστήματος μεικτής μάθησης BIO-Save. Είναι υπεύθυνο για τη διάδοση, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την επικοινωνία με τους συνεργαζόμενους εταίρους στην Ιταλία. Το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια στοχεύει, επίσης, στον καθορισμό του προγράμματος διδασκαλίας συλλέγοντας νέες ολοκληρωμένες στρατηγικές για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Διαθέτει εκτεταμένες επαφές στο χώρο της βιομηχανίας, οι οποίες αξιοποιούνται για το σχεδιασμό μιας πρακτικής προσέγγισης στην ενσωμάτωση του ακαδημαϊκού χώρου και της βιομηχανίας.


Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Πληροφοριών (Initut) παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ΤΠΕ με πρόσθετη έμφαση στην έρευνα εντός τριών πυλώνων: παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανάπτυξη και ενσωμάτωση συγκεκριμένων εξατομικευμένων διεθνοποιημένων λύσεων πληροφορικής για κερδοσκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και έργα· σχετική έρευνα στις τεχνολογίες πληροφορίας, την εκπαίδευση και τη διδασκαλία, την ηλεκτρονική μάθηση και το ηλεκτρονικό υλικό, την οπτικοποίηση, την προσομοίωση και την απεικόνιση, τα συστήματα μεικτής μάθησης, τη διαχείριση και ενσωμάτωση γνώσεων, τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, τη συνδυαστική, τη διαχείριση αποβλήτων, τους υγρούς κρυστάλλους, τη λογοκλοπή, την υποστήριξη πληροφορικής για ΕΕΚ κ.λπ. Παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και ενώσεις προσανατολισμένες σε έργα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Τα μέλη του προσωπικού έχουν πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις τάσεις της προσωπικής έρευνας, στην έρευνα που σχετίζεται με τον εργασιακό χώρο και σε ευρωπαϊκά και εθνικά πριγράμματα.

Το Initut είναι επικεφαλής του WP3 «Διαδικτυακή Πύλη BIO-Save βασισμένη στο Cloud». Το Initut βασίζεται στην εμπειρία του στη διαχείριση έργων, την κατάρτιση και την παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις, στην υποστήριξη εκπαιδευτικών πλατφορμών και στην προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού για τη διασφάλιση μιας λειτουργικής διαδικτυακής πύλης και εκπαιδευτικής πλατφόρμας βασισμένης στο Cloud με υλικό για τη σύγχρονη βιοτεχνολογία και τις βιοτεχνολογικές επιχειρήσεις. Το Initut είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και εκτέλεση των δραστηριοτήτων διάδοσης και των επιστημονικών εκδηλώσεων, των πιλοτικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων κατάρτισης, καθώς και για τα μέτρα διάδοσης, εκμετάλλευσης και δικτύωσης στη Σλοβενία.


Το Πανεπιστήμιο Γκάζι (GU), με τις 21 σχολές του, 16 επαγγελματικά κολλέγια, 48 ερευνητικά κέντρα, κρατικό ωδείο και 7 ινστιτούτα, κατατάσσεται μεταξύ των 500 καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου, με περισσότερους από 78.000 φοιτητές και περισσότερους από 4.000 εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς υπαλλήλους σε πολλές πανεπιστημιουπόλεις σε ολόκληρη την περιοχή της Άγκυρας. Το Πανεπιστήμιο Γκάζι συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα FP7 και Erasmus+, καθώς και σε 180 διμερή προγράμματα διεθνούς συνεργασίας και σε προγράμματα διπλού πτυχίου. Το Πανεπιστήμιο έχει μεγάλη εμπειρία στα προγράμματα LLP LdV και έλαβε τον υψηλότερο βαθμό υποστήριξης μεταξύ των τουρκικών πανεπιστημίων. Στο πρόγραμμα BIO-Save συμμετέχει το Τμήμα Περιβαλλοντικών Επιστημών της Ανώτατης Σχολής Φυσικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Κέντρου Εφαρμογής και Έρευνας Θαλασσών και Υδρόβιων Επιστημών (DENAM), το οποίο διεξάγει έρευνα στους τομείς της υγείας, των θαλάσσιων και περιβαλλοντικών επιστημών, της κλιματικής αλλαγής, της οικοτοξικολογίας και της οικολογίας.

Το Πανεπιστήμιο Γκάζι είναι επικεφαλής του WP1 «Εννοιολογικός Σχεδιασμός και Έναρξη BIO-Save» και είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και σύνοψη δεδομένων από την ανάλυση θεωρητικού υποβάθρου σε εθνικό επίπεδο. Το Πανεπιστήμιο Γκάζι συμμετέχει στις περιγραφές των προσόντων BIO-Save και στην επεξεργασία του Καταλόγου Ικανοτήτων BIO-Save. Επιπλέον, διαθέτει εκτεταμένες επαφές στον τομέα της βιοτεχνολογίας και σε άλλους τομείς που μπορούν να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες διερεύνησης του έργου BIO-Save και να διασφαλίσουν την αποτελεσματική διάδοση των στόχων και των αποτελεσμάτων του BIO-Save και την ζωή του έργου μετά το τέλος του.


Η PLANART Ltd. προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες από διοργανωτές και περιβαλλοντολόγους με εμπειρία στην έρευνα και σε δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές προσπάθειες από το 1998. Το τμήμα περιβάλλοντος συμμετέχει σε διάφορα έργα διαχείρισης φυσικών και πολιτιστικών πόρων και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η PLANART χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών σε περιβαλλοντικά έργα και εργάζεται για την ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων και μελετών για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η PLANART υποστηρίζει ένα ενεργό δίκτυο εταίρων με Τουρκικά και Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι συνεπικεφαλής του WP9 «Στρατηγική Διάδοσης και Εκμετάλλευσης BIO-Save» με στόχο την υποστήριξη της αποτελεσματικής στρατηγικής διάδοσης και εκμετάλλευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είναι υπεύθυνη για την επιλογή ορθών πρακτικών για τη διάδοση και συλλογή σχολίων σχετικά με τα αποτελέσματα του BIO-Save και για τη διοργάνωση εκδηλώσεων αξιολόγησης και εργαστηρίων για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου.