ЗАЕДНО ЩЕ ПОСТИГНЕМ ПОВЕЧЕ

Участниците в инициативата BIO-Save имат предимството да притежават експертни знания и умения в различни области и да се радват на дългогодишен опит в съвместната работа. Отговорностите за изпълнението на задачите и подзадачите по проекта BIO-Save са справедливо разпределени между партньорите съобразно експертния опит и възможностите на всяка организация.


Работата в екип е горивото, което позволява на обикновените хора да постигат необикновени резултати

Андрю Карнеги

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ – най-големият университет в България – предлага обучение в 102 учебни програми в 16 факултета и функционира като национален център за висше образование и научни изследвания в редица теоретични и приложни направления. Експертите, работещи в университета, са партньори и консултанти по редица национални, европейски и глобални инициативи. Обучението, предлагано от Софийския университет, отговаря на европейските стандарти и най-добрите практики в разработването, управлението и внедряването на научни постижения. Изследователската дейност на университетските експерти обхващат почти всички области на природните и социалните науки, включително биотехнологиите, селскостопанските и екологичните технологии, вкл. всички основни области на съвременните биотехнологии – индустриални биотехнологии, селскостопански биотехнологии, хранителни и медицински биотехнологии. Изследователите, работещи в Софийския университет, са изпълнители, координатори и участници в над 30 национални и международни изследователски проекта, финансирани по програмите на ЕС, националния Фонд „Научни изследвания“ и частни партньорства. Експертите в областта на биотехнологиите и екологията, които са членове на преподавателския и изследователския състав на университета, са членове на изследователски екипи, работещи по проекти, финансирани в рамките на програмите „Хоризонт 2020“, „Околна среда“, „Натура 2000“ и други програми за научни изследвания и иновации.

Софийският университет е контрактор на проекта BIO-Save и ръководител на управителния съвет и отговаря за организацията и управлението на задачите и финансирането. Софийският университет е координатор на два работни пакета: РП2 „Административно управление на проекта BIO-Save“ и РП5 „Програма за модулно обучение BIO-Save“. Координаторът следи напредъка на работата във всяка партньорска институция, за да гарантират качеството на резултатите в рамките на интегрираната рамка от услуги и специфичните пътища за разработване и приложение на образователните цели и стратегии. Софийският университет организира дейностите след края на проекта, както и разпространението и приложението на резултатите, мерките по популяризиране на целите и продуктите на BIO-Save, работата в партньорската мрежа, както и дейностите по обучение и разпространение на резултатите след края на проекта.


Фондация „Интелект“ е организация с нестопанска цел, която обединява усилията на професионалисти в областта на образованието и научноизследователската и развойната дейност в областта на биотехнологиите, опазването на околната среда, здравеопазването и управлението на проекти. Фондацията подкрепя сътрудничеството между различни учебни заведения във висшето и непрекъснатото образование чрез информационните и комуникационните технологии. Екипът се състои от опитни преподаватели и автори на учебници, експерти в областта на управлението на качеството, разработването на учебни програми, новите методи за обучение, базирани на информационните технологии, които притежават опит в приложението на инструментите на Европейската квалификационна рамка и националните квалификационни рамки. Специалистите от фондацията имат опит в производството, приложението и икономическото планиране в индустриалните и „зелените“ биотехнологии и в дейностите за подкрепа на устойчивата околна среда, както и в приложението на микробни ферментационни процеси за производство на биоактивни съединения. Фондацияъа поддържа активни контакти с биотехнологични компании, еколози, проектанти, специалисти в областта на съхранението на опасни отпадъци, инженери и др.

Фондация „Интелект“ организира националните дейности по проекта BIO-Save и отговаря за напредъка на задачите, разработването на продуктите и мерките за ефективно разпространение на резултатите по време на и след края на проекта. Фондацията е координатор на РП4 „Модел за смесено обучение BIO-Save“ и отговаря за разработването на „Ръководството за смесено обучение BIO-Save“, предлагащо мерки за обучение в областта на съвременните биотехнологии за професионалисти във висшето образование. Фондацията е член на партньорската мрежа и участва в изпълнението на мерките за разпространение на резултатите от проекта както в периода на изпълнение, така и след края му.


БУЛГАП“ ООД е компания с дейност в хранително-вкусовата и селскостопанската промишленост. Тя оказва съдействие на биотехнологични компании, земеделски производители и организации на производители при създаването и прилагането на стандартите за безопасност на храните (ISO 22000, FS 22000, IFS, BRC, GLOBAL G.A.P. и Кодекси за добри земеделски практики). Компанията предоставя стратегически решения за разработване и внедряване на системи за управление и стандарти и сертифициране на продукти, предлага услуги за акредитация на лаборатории и инспекции, маркировка CE, оптимизация и дизайн на бизнес процесите. „БУЛГАП“ ООД има богат опит в координирането и участието в различни инициативи, финансирани от Европейския съюз, включително по програмата „Еразъм+“ (компанията участва в проекта Bio-FIT 2015-1-BG01-KA202-014258). „БУЛГАП“ ООД извършва оценки по различни оперативни програми, подготвя на проектна документация и предлага услуги за управление на проекти и обучение по международни стандарти (включително добри земеделски практики) от висококвалифицирани професионалисти.

„БУЛГАП“ ООД проследява регионалния напредък по задачите, администрирането и финансовото управление на проекта, както и разработването и тестовото внедряване на резултатите от проекта. Компанията е ръководител на РП7 „Управление и мониторинг на качеството на BIO-Save“, по който се създава система от процедури, критерии и ресурси за управление на качеството и мониторинг на напредъка по проекта. „БУЛГАП“ ООД участва и в дейностите по анализ на отзивите от целевите групи и по разработване и приложение на последващите коригиращи действия. Компанията се занимава и с мерките за разпространение, експлоатация и популяризиране на резултатите от проекта, изграждане на партньорската мрежа, организирането на обучителни дейности и планиране и реализиране на мерките по разпространение на резултатите след края на проекта.


„ЕКО-Знание ГТ“ ООД подкрепя инициативи за научни изследвания и иновации в областта на екологията и разработване на информационни продукти, преподаване, наставничество и консултантски услуги в областта на иновативните подходи в образованието, методи за придобиване, трансфер и споделяне на знания в съвремието „в подкрепа на екологичната трансформация на обществото, политиката и икономиката”. Компанията предлага консултантски услуги във всички фази на цикъла на управление на знанието, т.е. организиране на уебсеминари, събития за споделяне на знания и опит, създаване на съдържание, насърчаване на общности и индивидуални консултации с фокус върху екологичните, социалните и икономическите нужди на съвременните и бъдещите поколения. Експертите, работещи в компанията, притежават професионален опит в технологиите, администрацията и комуникацията в областта на научните изследвания, рекламата и маркетинга, интеграцията на иновативните форми на трансфер на знания и технологии за създаване на нови системи, базирани на знанието.

„ЕКО-Знание ГТ“ ООД има опит в управлението на проекти на национално и европейско ниво и отговаря за местното управление на специфичните дейности и организирането на активни мерки за разпространение и приложение на резултатите след края на проекта. Компанията е координатор на РП8 „Пилотно и тестово приложение и отзиви за смесеното обучение по BIO-Save“ и е активен участник в мерките за разпространение, проучване и популяризиране, създаване на партньорска мрежа и подкрепа за мерките по приложение на резултатите след края на проекта.


Университетът на Тесалия (UTH) е основан през 1984 г. с административен академичен център в град Волос. Университетът се състои от 18 катедри и редица изследователски центрове в целия регион на Тесалия с поделения във Волос, Лариса, Трикала, Кардица и Ламия и обучава над 12 000 студенти в бакалавърски, магистърски и следдипломни програми и извънкласни модули (в изследователски и приложни направления). Университетът е известен с постиженията си в научните изследвания. Членовете на академичния и изследователския състав участват в множество европейски изследователски мрежи и иновативни изследователски проекти. Центърът за обучение през целия живот (LLC) консултира студентите как да изпълнят изискванията на пазара на труда и предлага общи и индивидуални услуги в подкрепа на обучението и заетостта във всички области.

Университетът на Тесалия е координатор на РП9 „Стратегия за разпространение и експлоатация на резултатите от BIO-Save“ и отговаря за дейностите по разработване и приложение на стратегията сред партньорите. Университетът координира местните мерки за разпространение, участва в научни събития и отговаря за комуникацията със заинтересованите партньори в Гърция. Участва и в множество инициативи за придобиване на знания за ежедневието на хората, така че може да помогне на онези представители на целевите групи, които предпочитат самообучение, но искат и да развият лидерския си потенциал и да изпълнят гражданските си ангажименти. В рамките на задачите по проекта BIO-Save Университетът на Тесалия придобива и споделя иновативни знания и променя парадигмите, за да помогне на обществото да посрещне успешно новите предизвикателства.


Biognosis е организация с нестопанска цел в областта на опазването на общественото здраве и управлението на природните ресурси и околната среда. Тя е активен участник в инициативи за професионално образование и обучение чрез въвеждане на нови методи и подходи за учене и преподаване, с акцент върху повишаването на качеството на образованието чрез въвеждане на нови форми на обучение, отворени учебни ресурси, гъвкави системи за обучение и по-ефективно използване на информационните технологии. Biognosis има богат опит в национални и международни програми („Леонардо да Винчи“, „Еразъм+“, „Хоризонт 2020“), които предлагат интегрирани решения за интелигентна среда. Biognosis предлага цялостна услуга за разработване и внедряване на гъвкави режими на преподаване и учене, иновативни практики и мултидисциплинарно мислене.

Biognosis участва в BIO-Save с опита си в опазването на околната среда и разработването на отворени изследователски и образователни ресурси. Тя е координатор на РП6 „Ръководство за кариерно развитие BIO-Save“, а заедно със Софийския университет и Университета в Гази се занимава с организирането на семинари и работни срещи с целевите групи и подготовката на материали за разпространение. Организацията координира разпространението на резултатите и комуникацията с асоциираните партньори в Гърция, съдейства за трансфера на технологичните резултати и изследователските иновации както към публични, така и към частни изследователски центрове в рамките на валоризационните дейности и пилотното тестване на регионално, национално и международно ниво.


Alma Mater Studiorum – Болонски университет, е основан през 1088 г. и се радва на международно признание от студенти, учени и артисти. Университетът е разположен в пет кампуса в региона Емилия-Романя, има клон в Буенос Айрес и предлага над 200 учебни програми в рамките на 32 катедри на над 81 000 студенти. В университета се обучават и 5000 докторанти и други специализанти. Учените, участващи в BIO-Save, работят към Катедрата по селскостопански и хранителни науки (DISTAL), която провежда научни изследвания в редица области като: производство на храни и хранителни продукти, устойчива защита на растенията и опазване на околната среда. DISTAL притежава богат опит в разработването на мерки за опазване на околната среда и в изграждането на устойчиви стратегии за нейното опазване и почистване. Ролята на DISTAL е да интегрира биотехнологичните подходи с методите за намаляване на риска, основани на екостратегии, с цел повишаване на устойчивостта на околната среда. Болонският университет и DISTAL имат за цел да запълнят пропуските между съвременното биотехнологично образование и пазара на труда в биотехнологичния сектор и да отговорят на липсата на предприемачески умения и умения за стратегическо планиране в съвременните биотехнологии.

DISTAL е съ-координатор на РП4 „Модел за смесено обучение BIO-Save“, координира дейностите по изграждане, адаптация и приложение на модела и отговаря за разпространението, организирането на събития и комуникацията с асоциираните партньори в Италия. Болонският университет помага за създаване на учебната програма чрез проучване на интегрираните стратегии за смекчаване на последиците от изменението на климата. Благодарение на продуктивните си работни контакти в индустрията Болонският университет има експертен опит в разработването на практически подходи за интеграция на академичните изследвания и нуждите на индустрията.


Институтът по информационни технологии“ ООД (Initut) предоставя интегрирани информационно-комуникационни технологични решения с допълнителен фокус върху научните изследвания с цел консултации, разработване и интегриране на специфични персонализирани технологични решения за проекти и организации със стопанска и с нестопанска цел. Компанията работи в областта на информационните технологии, образованието и преподаването, електронното обучение и материали, визуализацията, симулацията и анимацията, системите за смесено обучение, управлението и интеграцията на знания, географските информационни системи, управлението на отпадъци, течните кристали, плагиатството, технологичната подкрепа за професионално обучение и образование  и др. Компанията предоставя услуги за образование и обучение на компании и организации и сдружения в публичния и в частния сектор. Експертите имат над 20-годишен опит в научните изследвания, свързани с личностното развитие и с професионалните занимания, както и в европейски и национални проекти.

Initut е координатор на РП3 „Уебсайт BIO-Save на облачна платформа“. Опитът на компанията в управлението на проекти, обучението и бизнес консултирането, разработването на учебни платформи и подготовката на учебни материали ще ѝ помогне да разработи функциониращ облачен уебпортал и платформа за обучение по съвременни биотехнологии, насочено към биотехнологичния бизнес. Initut отговаря за организацията и реализацията на мерките по разпространение на информация за проекта и на научни събития, пилотните и обучителните дейности, както и за разпространението, експлоатацията и популяризирането на мерките и изграждането и поддръжането на партньорска мрежа в Словения.


Университетът „Гази“, със своите 21 факултета, 16 професионални колежа, 48 изследователски центъра, държавна консерватория и 7 института, е сред най-добрите 500 университета в света, обучава над 78 000 студенти и има над 4000 души персонал (преподаватели, изследователи и административни служители) в кампуса в района на Анкара. Университетът е активен участник в редица проекти по РП7 и „Еразъм+“, в 180 програми за международно сътрудничество и двустранно обучение, притежава богат опит в изпълнението на проекти по програмата „Леонардо да Винчи“ и е с най-много грантове сред турските университети. Партньор по проекта BIO-Save е департаментът „Науки за околната среда“ на Висшето училище и изследователски център за природни и приложни науки, изследване и приложение на морските и водните ресурси (DENAM), който извършва изследвания в областта на здравеопазването, морските и екологичните науки, изменението на климата, екотоксикологията и екологията.

Университетът „Гази“ е координатор на РП1 „Разработване и пилотно внедряване на концепцията BIO-Save“, в рамките на който се събират и обобщават данни от анализа на професионалната среда и опит на национално ниво. Университетът участва в изработването на квалификационните профили и Каталога на компетентностите BIO-Save. Благодарение на активните си контакти в биотехнологичния сектор и други свързани индустрии екипът от Университета „Гази“ съдейства за изпълнението на дейностите по проучване за реализиране на дейностите по проекта BIO-Save и за ефективно разпространение на резултатите от BIO-Save по време на и след края на проекта.


„ПЛАНАРТ“ ООД използва услугите на  екип от висококвалифицирани проектанти и екологични експерти с опит в научноизследователските и образователни публични и частни инициативи, които предлагат услуги, свързани с дейностите по планиране и опазване на околната среда. Компанията е основана през 1998 г., а отделът за дейности в областта на опазването на околната среда участва в няколко проекта за управление на природните и културните ресурси и въздействието върху околната среда. „ПЛАНАРТ“ използва информационни и комуникационни технологии в екопроекти, разработва софтуерни приложения и предоставя различни услуги, вкл. изготвяне на доклади и проучвания за дейности по проектиране, строителство и управление.

Компанията поддържа активна партньорска мрежа с турски и европейски институции. Съ-координатор е на РП9 „Стратегия за разпространение и експлоатация BIO-Save“, където съдейства за изпълнението на ефективна стратегия за разпространение и експлоатация на резултатите от проекта на национално и международно ниво. Отговаря за подбора на добри практики за разпространение и събиране на отзиви за резултатите от BIO-Save, организира събития за оценка на напредъка на проекта и семинари за консултация по експлоатацията на резултатите от проекта.