EKIPA ALI SKUPAJ DOSEŽEMO VEČ

Raznolikost strokovnega znanja, znanj in veščin ter dolgoletne izkušnje pri skupnem delu so med nedvomnimi prednostmi našega partnerstva BIO-Save. Odgovornosti za naloge in podnaloge so med nami pošteno porazdeljene in glede na specifične zmožnosti posamezne partnerske organizacije.


[Timsko delo] je gorivo, ki običajnim ljudem omogoča neobičajne rezultate.

Andrew Carnegie

Sofia University St. Kliment Ohridskii je največja univerza v Bolgariji s 102 izobraževalnimi programi, ki jih ponuja 16 fakultet. Je tudi najpomembnejše nacionalno središče za visoko šolstvo in raziskave na teoretičnih in uporabnih področjih, delujoča na številnih pobudah v svetovnem prizadevanju za znanost in izobraževanje. Izobraževanje, ki ga nudi Univerza v Sofiji, ustreza evropskim standardom in sledi najboljšim praksam pri razvoju, upravljanju in izvajanju znanstvenih dosežkov. Raziskave zajemajo skoraj vsa področja naravnih in družbenih ved, med njimi biotehnologijo, kmetijstvo in okoljske tehnologije, ki zajemajo vsa glavna področja sodobne biotehnologije – industrijsko biotehnologijo, kmetijsko biotehnologijo, prehrani in medicinsko biotehnologijo. Raziskovalci, ki delajo na Univerzi v Sofiji, so med izvajalci, koordinatorji in udeleženci v več kot 30 nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih, ki jih financirajo programi EU, Nacionalni sklad za znanost in zasebna partnerstva. Priznani strokovnjaki za biotehnologijo in znanosti o okolju, ki so člani učiteljskega in raziskovalnega osebja Univerze v Sofiji, so člani raziskovalnih skupin, ki delajo na projektih, financiranih v okviru Horizon 2020, Environment, Natura 2000 in drugih raziskovalnih in inovacijskih programov.

Univerza v Sofiji je izvajalec pobude BIO-save in vodja upravnega odbora projekta (PMB), ki je odgovoren za organizacijo in upravljanje vseh finančnih zadev ter razporeditev nalog in financiranja. Ekipa je vodja dveh delovnih paketov: WP2 “BIO-Save upravljanje in administracija” in WP5 “BIO-Save modularni izobraževalni program”. Spremlja napredek projekta v vsaki partnerski instituciji da zagotovi kakovost rezultatov projekta v integriranem okviru storitev in posebnih poti za razvoj in pravilno izvajanje izobraževalnih ciljev in strategij. Univerza v Sofiji organizira nadaljevalno fazo, dejavnosti diseminacije in uporabe rezultatov, popularizacijo ciljev BIO-Save, rezultate in produkte, mreženje, dejavnosti usposabljanja in ukrepe po projektu.


Intellect Foundation je neprofitna organizacija, ki združuje prizadevanja strokovnjakov na področju izobraževanja ter raziskav in razvoja na področju biotehnologije, varstva okolja, zdravstva in upravljanja projektov. Z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) spodbuja sodelovanje različnih učnih okolij v visokem in stalnem izobraževanju. Skupino sestavljajo izkušeni učitelji in avtorji učbenikov, strokovnjaki za zagotavljanje kakovosti, razvoj učnih načrtov, nove metode usposabljanja, ki temeljijo na IT, z izkušnjami pri uvajanju instrumentov evropskega ogrodja kvalifikacij in nacionalnih okvirov kvalifikacij. Ukvarjali so se s proizvodnjo, uporabo in ekonomskim načrtovanjem v industrijski in zeleni biotehnologiji, zlasti v trajnostnem okolju, pa tudi pri načrtovanju in izvajanju mikrobioloških procesov fermentacije za proizvodnjo bioaktivnih spojin. Fundacija Intellect ima aktivne stike z biotehnološkimi podjetji, okoljskimi znanstveniki, načrtovalci, tehniki za nevarne odpadke, inženirji itd.

Fundacija Intellect organizira lokalne dejavnosti BIO-Save in skrbi za napredek pri nalogah, izdelavo produktov in učinkovite ukrepe za zagotavljanje učinkovite diseminacije in aktivnosti po projektu. Fundacija vodi paket WP4 “BIO-Save model kombiniranega učenja” in je odgovorna za za razvoj BIO-Save b-učenje vodiča v sodobni biotehnologiji za visokošolske strokovnjake. Ukvarja se tudi z mreženjem, diseminacijo in ukrepi po zaključku projekta.


BULGAP Ltd. v živilski in agroindustrijski industriji podpira biotehnološka podjetja, kmetijske proizvajalce in organizacije proizvajalcev pri vzpostavljanju in izvajanju standardov varnosti hrane (ISO 22000, FS 22000, IFS, BRC, GLOBAL G.A.P. in Kodeksi dobre kmetijske prakse). Ponuja strateške rešitve za razvoj in izvajanje sistemov upravljanja in standardov ter certificiranje izdelkov, ki ponujajo storitve za akreditacijo laboratorijev in inšpekcijske preglede, CE označevanje, optimizacijo in prenovo poslovnih procesov. Podjetje BULGAP ima poglobljene izkušnje pri usklajevanju in sodelovanju pri različnih pobudah, ki jih financira Evropska unija, vključno s programom ERASMUS+ (podjetje je izvajalec projekta Bio-FIT 2015-1-BG01-KA202-014258). BULGAP izvaja oceno izvedljivosti za različne operativne programe in se ukvarja s projektno dokumentacijo in vodenjem projektov. Ponuja usposabljanje mednarodnih standardov (vključno z dobro kmetijsko prakso) z izkušenimi strokovnjaki.

BULGAP spremlja lokalni napredek pri nalogah, upravnih zadevah, finančnem poslovodenju, izdelavi projektnih produktov in njihovem pilotiranju. Vodi paket WP7 “Upravljanje in spremljanje kakovosti BIO-Save”, katerega cilj je vzpostaviti sistem postopkov, meril in virov za upravljanje kakovosti in spremljanje napredka in integritete projekta. Podjetje BULGAP sodeluje pri analizi povratnih informacij in nadaljnjih korektivnih ukrepih ter pri diseminaciji, uporabi in popularizaciji, mreženju, organizaciji dejavnosti usposabljanja in ukrepih po zaključku projekta.


EKO-Znanie GT Ltd. podpira pobude na področju raziskav in inovacij na področju ekologije in razvoja informacijskih izdelkov, poučevanja, mentorstva in svetovalnih storitev o novih pristopih v izobraževanju, metodah pridobivanja, prenosa in izmenjave znanja v “novi učni dobi” da podpira prepotrebno ekološko preobrazbo družbe, politike in gospodarstva. Podjetje ponuja svetovalne storitve v vseh fazah cikla upravljanja znanja, tj. pridobivanje, uporaba in izmenjava znanja, vključno z organizacijo spletnih seminarjev, dogodkov za izmenjavo znanja, ustvarjanje vsebin, spodbujanje skupnosti in individualna posvetovanja s poudarkom na ekoloških, družbenih in gospodarskih potrebah sedanje in prihodnjih generacij. Uslužbenci imajo izkušnje na področju tehnologije, administracije in komunikacije na področju raziskav, oglaševanje in trženja, integracije novih oblik prenosa znanja in tehnologij za ustvarjanje novih sistemov, ki temeljijo na znanju.

EKO-Znanie GT se s svojim strokovnim znanjem na področju upravljanja projektov na nacionalni in evropski ravni pridružuje pobudi BIO-Save. Odgovoren je za lokalno vodenje projektnih dejavnosti in organizacijo aktivnih ukrepov po zaključku projekta. Vodi paket WP8 “BIO-Save b-učenja pilot / testiranje in povratne informacije” ter je aktivni udeleženec pri diseminaciji, raziskovanju in popularizaciji, mreženju in podpori aktivnostim po zaključku projekta.


The University of Thessaly (UTH) je bila ustanovljena leta 1984 z upravnim in akademskim centrom v Volosu. Univerza ima 18 oddelkov in različa raziskovalna središča po regiji Tesalija z oddelki v Volosu, Larissi, Trikali, Kardici in Lamiji. Univerza v Tesaliji ponuja raziskovalne in poslovne dodiplomske, diplomske in podiplomske programe ter izven študijske module za več kot 12000 študentov. Univerza je znana po svoji raziskovalni odličnosti v skladu z mednarodnimi standardi. Člani akademskega in raziskovalnega osebja sodelujejo v številnih evropskiih raziskovalnih mrežah in inovativnih raziskovalnih projektih. Center za vse življensko učenje (LLC) na UTH študentom pomaga pri izpolnjevanju zahtev trga dela in ponuja osnovne in individualno prilagojene storitve usposabljanje in zaposlovanja na vseh ustreznih področjih.

UTH vodi paket WP9 “Strategija diseminacije in uporabe rezultatov BIO-Save” in je odgovoren za razvoj in spremljanje strategije diseminacije informacij med partnerji. Usklajuje lokalne ukrepe za razširanje, sodeluje na znanstvenih dogodkih in je odgovoren za komunikacijo s pridruženimi partnerji v Grčiji. UTH ima veliko pobud za pridobivanje znanja o vsakdanjem življenju ljudi, zato lahko pomaga samoučečim, ki so samostojni in samozavestni ter so pripravljeni vrniti družbi z vodenjem ali državljanskimi dolžnostmi. Pri delu na pobudi BIO-Save želi UTH pridobiti in deliti novo znanje ter spremeniti paradigme, da bi družbi pomagal pri spopadanju z novimi izzivi, ko se pojavijo.


Biognosis je neprofitna organizacija, ki se ukvarja z varovanjem javnega zdravja in upravljanjem naravnih virov in okolja. Je aktiven udeleženec pobud v izobraževanju in poklicnem izobraževanju z uvajanjem novih učnih metod in pristopov s poudarkom na izboljšanju kakovosti izobraževanja z novimi oblikami učenja, odprtimi učnimi viri, prilagodljivimi učnimi sistemi in boljšim izkoriščanjem IKT. Biognosis ima bogate izkušnje z nacionalnimi in mednarodnimi programi (Leonardo da Vinci, ERASMUS+, Horizon 2020), ki ponujajo celostne rešitve za vse bolj zahtevno okolje.

Biognosis ponuja celovito storitev za razvoj in vključevanje prožnih načinov poučevanja in učenja ter inovativnih najboljših praks in multi disciplinarnega razmišljanja. Biognosis ponuja strokovno znanje partnerstva BIO-Save na področju varovanja okolja in razvoja odprtih raziskovalnih in izobraževalnih virov. Vodi paket WP6 “BIO-Save poklicno usmerjanje”, skupaj z Univerzo v Sofiji in Univerzo Gazi pa je odgovoren za organizacijo delavnic in srečanj s projektnimi cilji ter pripravo materialov za diseminacijo. Koordinira diseminacijo in je odgovoren za komunikacijo s pridruženimi partnerji v Grčiji. Pomaga pri prenosu tehnoloških rezultatov projekta in raziskovalnih inovacij v javne in zasebne raziskovalne centre v okviru valorizacijskih dejavnosti in pilotnih testiranj na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.


Od leta 1088 je Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (UNIBO) dom za množico študentov, znanstvenikov in umetnikov. V svojih petih kampusih v regiji Emilia Romagna in podružnici v Buenos Airesu UNIBO ponuja več kot 200 študijskih programov med 32 oddelki za več kot 81000 študentov. Na doktorat in programe 3. stopnje je vpisanih 5000 diplomantov. Raziskovalci, ki sodelujejo v programu BIO-Save, pripadajo velikemu Oddelku za kmetijske in živilske vede (DISTAL), katerega raziskave zajemajo teme od primarne proizvodnje in pridelave hrane ter trajnostne obrambe rastlin do varstva okolja. DISTAL ima napredno strokovno znanje na področju varstva okolja in trajnostnih strategij za ohranjanje in čiščenje okolja. DISTAL združuje biotehnološke metode s pristopi omilitve z nenehnim poudarkom na trajnosti. Cilj UNIBO in DISTAL je zapolniti vrzeli med sodobnim izobraževanjem o biotehnologiji in trgom dela v biotehnološkem sektorju ter zajeti pomanjkanje podjetniških in strateških veščin načrtovanja sodobne biotehnologije.

DISTAL sodeluje pri vodenju paket WP4 “BIO-Save učni model kombiniranega učenja” in koordinira zasnovo in postavitev BIO-Save sistema za kombinirano učenje. Odgovoren je za diseminacijo, organizacijo dogodkov in komunikacijo s pridruženimi partnerji v Italiji. Cilj UNIBO je tudi opredeliti učni program z zbiranjem novih integriranih strategij za blaženje podnebnih sprememb. Ima obsežne stike v industriji, ki jih izkorišča za oblikovanje praktičnega pristopa pri povezovanju akademskega sveta in industrije.


Institute of Information Technology Ltd. (Initut) ponuja integrirane rešitve IKT z dodatnim poudarkom na raziskavah znotraj treh stebrov: svetovanje, razvoj in integracija posebnih prilagojenih internacionaliziranih IT rešitev za profitne in neprofitne organizacije in projekte; s tem povezane raziskave na področju informacijskih tehnologij, izobraževanja in poučevanja, e-učenja in e-gradiv, vizualizacije, simulacije in animacije, kombiniranih učnih sistemov, upravljanja in integracije znanja, geografskih informacijskih sistemov, kombinatorike, ravnanja z odpadki, tekočih kristalov, plagiatorstva, informacijske podpore za VET itd. Zagotavlja storitve izobraževanja in usposabljanja za podjetja in projektno usmerjene organizacije in združenja v javnem in zasebnem sektorju. Zaposleni imajo več kot 20 let izkušenj s trendi na področju osebnih raziskav, z delom povezanih raziskav, ter EU in nacionalnimi projekti.

Initut vodi paket WP3 “BIO-Save spletni portal v oblaku”. Initut se zanaša na svoje izkušnje pri vodenju projektov, usposabljanju in poslovnem svetovanju ter podpori učnim platformam in pripravi učnih gradiv, da zagotovi delujoč spletni portal in učno platformo v oblaku z gradivi o sodobnem biotehnološkem in biotehnološkem poslovanju. Initut je odgovoren za organizacijo in izvajanje diseminacijskih in znanstvenih dogodkov, pilotnih in izobraževalnih dejavnosti ter za ukrepe diseminacije, uporabe in popularizacije ter mreženja v Sloveniji.


Gazi University (GU) se z 21 fakultetami, 16 poklicnimi šolami, 48 raziskovalnimi središči, državnim konservatorijem in 7 inštituti uvršča med 500 najboljših svetovnih univerz z več kot 78000 študenti in več kot 4000 učitelji in raziskovalci v mnogih kampusi po regiji Ankara. Univerza Gazi je aktivna udeleženka programov FP7 in ERASMUS+ ter 180 bilateralnih mednarodnih programov sodelovanja in dvojnih programov. Univerza ima bogate izkušnje na področju LLP LdV z najvišjo podporo, ki jo prejemajo med turškimi univerzami. Udeleženec projekta BIO-Save je Oddelek za znanosti o okolju Graduate School of Natural and Applied Sciences, Sea and Aquatic Sciences Application and Research Center (DENAM), ki izvaja raziskave v zdravstvu, morskih in okoljskih znanostih, podnebnih spremembah, ekotoksikologiji in ekologiji.

Univerza Gazi vodi paket WP1 “BIO-Save idejna zasnova in začetek” in je odgovorna za zbiranje in povzemanje podatkov iz analize stanja na nacionalni ravni. Univerza Gazi sodeluje pri opisih kvalifikacij BIO-Save in pri pripravi kataloga kompetenc BIO-Save. Univerza Gazi ima obsežne stike v biotehnologiji in drugih panogah, da bi podprla dejavnosti iskanja projekta BIO-Save in zagotovila učinkovito diseminacijo ciljev in rezultatov BIO-Save ter aktivnosti po projektu.


PLANART Ltd. od leta 1998 ponuja storitve načrtovanja in okoljske storitve načrtovalcev in okoljskih strokovnjakov z izkušnjami na področju raziskav in izobraževanja v javnem in zasebnem okolju. Oddelek za okolje sodeluje pri več projektih na področju upravljanja naravnih in kulturnih virov ter vpliva na okolje. PLANART uporablja informacijske in komunikacijske tehnologije v okoljskih projektih ter se ukvarja z razvojem in uporabo programske opreme. PLANART nudi različne storitve, vključujoč poročila in študije o svetovanju pri projektiranju, gradnji in upravljanju.

PLANART podpira aktivno partnersko mrežo s turškimi in evropskimi institucijami. Vodi paket WP9 “Strategija diseminacije in uporabe rezultatov BIO-Save” z nalogo, da podpre učinkovito strategijo diseminacije in uporabe podatkov na nacionalni in mednarodni ravni. Odgovoren je za izbor dobrih praks za diseminacijo in zbiranje povratnih informacij o rezultatih BIO-Save, organizacijo ocenjevalnih dogodkov in delavnic za uporabo rezultatov projekta.