КОИ СМЕ НИЕ И КЪМ КАКВО СЕ СТРЕМИМ

Инициативата BIO-Save е създадена по идея и с активното ангажирано участие на изследователи и университетски преподаватели с дългогодишен опит, които:

 • Притежават висококвалифицирани експертни знания в областта на биотехнологиите, клетъчната биология, молекулярната биология, опазването на околната среда, климатичните науки, образователния мениджмънт.
 • Работят в четири университета, четири средни и малки предприятия и две неправителствени организации;
 • Развиват плодотворна академична и изследователска дейност в четири страни – членки на Европейския съюз – България, Италия, Гърция и Словения, и една асоциирана членка – Турция,
 • Осъзнават нуждата от справяне с острия демографски натиск и високите нива на безработица сред младите хора, които са източник на социална и икономическа нестабилност, както и от активни мерки в отговор на засиленото търсене на висококвалифицирани професионалисти със сертифицирани експертни знания и умения.

Напредъкът е невъзможен без промяна и онези, които не са способни да променят мисленето си, не могат да променят нищо.

Джордж Бърнард Шоу

Инициативата BIO-Save си поставя за задача:

 • Да осигури условия за преодоляване на различията между методите на преподаване в академичните институции и изискванията на биотехнологичния бизнес по отношение на знанията и уменията на професионалистите на пазара на труда.
 • Да популяризира най-добрите практики в съвременните биотехнологични изследвания.
 • Да стимулира иновациите в биотехнологичното образование и в бизнеса чрез създаване на иновативната програма „Съвременни биотехнологични подходи за смекчаване на последиците от изменението на климата“.
 • Да предложи модел за придобиване на експертни знания и умения, който да мотивира прехода на образователните системи в Европейския съюз към учебна среда, която да изгражда социални и професионални „зелени“ умения и компетентности.
 • Да подобри качеството на образованието, което получават обучаващите се (включително обучителите и професионалистите), като внедри актуални знания в областта на биотехнологичните подходи, които да бъдат използвани създаването на базирани на информационните и технологии гъвкави и преносими учебни резултати и учебни пътеки; крайната цел е да се изгради система за обучение, основана на компетентности, която да помогне за подготвяне на специалисти в борбата с последиците от изменението на климата.

Инициативата BIO-Save е изградена върху три основни принципа:

 • Работеща връзка между висшето образование, научните изследвания и бизнеса с цел реализиране на върхови постижения и подкрепа за регионално развитие.
 • Стимулиране на изграждането на предприемачески и творчески умения за насърчаване на иновациите във висшето образование чрез обучение в интерактивна учебна среда.
 • Подобряване на професионалните знания и умения на работещите в биотехнологичния сектор.

Екипът на BIO-Save надгражда отличните резултати от проекта Bio-FIT, чийто координатор BULGAP Ltd. е и партньор в проекта, като:

 • Използва най-новите постижения в научните изследвания в областта на биоторовете и биопестицидите.
 • Прилага и адаптира резултатите на Bio-FIT в нови икономики – Турция, Италия и Словения.
 • Подчертава необходимостта от въвеждане на зелените биотехнологии в селскостопанския сектор.
 • Надгражда многоезичната образователна програма с отворен достъп Bio-FIT, която запознава обучаващите се с екологичния характер на технологиите за биоторове, в контекста на приложението на стратегическа система, свързана с Европейската квалификационна рамка, националните квалификационни рамки и Европейската кредитна система в професионалното образование и обучение.