В ТЪРСЕНЕ НА НОВИ КОМПЕТЕНЦИИ

Методите, прилагани от екипа на инициативата BIO-Save, включват:

 • Дигитален дизайн и облачни технологии;
 • Тестване и внедряване на иновативни практики в биотехнологиите;
 • Нови умения в информационните технологии, включително интерактивни образователни изображения в 3D режим;
 • Използване на нови материали и продукти;
 • Изграждане и внедряване на нови решения за признаване и валидиране на знанията, уменията и компетентностите, придобити чрез инструментите на Европейската квалификационна рамка, националните квалификационни рамки и Европейската система за трансфер на кредити;
 • Предоставяне на възможности за начално обучение и придобиване на „зелени“ компетентности в рамките на Европейското пространство за висше образование;
 • Насърчаване на сътрудничеството между регионалните власти в подкрепа на ефективното образование.

Програмата BIO-Save предлага обучение в областта на:

 • Съвременните устойчиви методи в областта на биотехнологиите – 3D принтиране, геномика, нанотехнологии и синтетична биология.
 • Специфични умения за работа с иновативни усъвършенствани биотехнологии.
 • Рискове, породени от съвременните биотехнологии.
 • Новата екологична употреба на агрохимикалите (с цел намаляване на употребата на пестицидите) чрез редактиране на гени, придаващи резистентност или толерантност към биотичен и абиотичен стрес.
 • Оценка и мониторинг на „зелените“ технологии за справяне с последиците от изменението на климата.

Иновативните предимства на BIO-Save включват:

 • Комбинирано приложение на различни учебни инструменти.
 • Изработване на „формални“ учебни курсове и ресурси за изграждане на традиционни умения, изисквани от университетите и от компаниите.
 • Модули за обучение в мрежа с участието на партньори, например в сферата на „ученето, основано на действия“.
 • Онлайн поддръжка, учебна програма, център за предоставяне на достъп до облачни цифрови ресурси.
 • Събития в рамките на ЕС за представяне на възможностите за работа в мрежа.
 • Уеб-базирано приложение, захранвано от творческата енергия на партньорите и целевите групи, като основа за изграждане на комплект от диагностични инструменти, дигитално хранилище на образователни обекти и пътеки за осигуряване на персонализирано обучение.