ИНВЕСТИРАЙТЕ В БЪДЕЩЕТО

УСТОЙЧИВОСТ

Очакванията за устойчиво въздействие на модела и резултатите от обучението по програмата BIO-Save са обусловени от:

  • Гъвкавостта и модулната организация на учебното съдържание в рамките на програмата BIO-Save и разнообразието от предлагани образователни решения.
  • Адаптивността на електронните учебни материали и методологията за смесено обучение, които могат да се популяризират сред редица академични институции и компании.
  • Организацията на резултатите от обучението по BIO-Save, така че да се даде възможност за самообучение (чрез участие в работни групи и онлайн събития, предоставяне на информация и достъп до документи според нуждите на обучаващите се и според нивото на достъп, който им е предоставен в дадения момент).
  • Структурата на учебните модули и пътеки, която позволява да програмата да бъде възпроизвеждана според нуждите на обучаващите се.
  • Учебното съдържание на BIO-Save, до което има непрекъснат достъп чрез облачната платформа и което се подчинява на принципа за „възвращаемост на инвестицията“ чрез непрекъснатата оценка на знанията и уменията, оптимизирани с цел по-ефективна конкурентоспособност.
  • Разработването на „стратегия на знанието“, насочена към институциите във висшето образование и компаниите въз основа на модела, базиран на компетентностите.
  • Използването на Каталога за компетентности BIO-Save, който дава възможност на крайните потребители да трансформират специфичното си обучение и да останат конкурентоспособни.

Инвестицията в бъдещето носи най-добрата лихва.

Бенджамин Франклин