ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Το μοντέλο μάθησης BIO-Save και τα αποτελέσματά του αναμένεται να έχουν βιώσιμο αντίκτυπο χάρη:

  • Στην ευελιξία και τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού περιεχομένου BIO-Save και στην ποικιλομορφία των εκπαιδευτικών λύσεων BIO-Save.
  • Στην ευελιξία του υλικού ηλεκτρονικής μάθησης BIO-Save και της μεθοδολογίας μεικτής μάθησης που μπορεί να προωθηθεί μεταξύ εξωτερικών ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών οργανισμών.
  • Στη δομή των αποτελεσμάτων του BIO-Save που επιτρέπει την αυτοεκπαίδευση των μαθητών (μέσω της συμμετοχής σε ομάδες εργασίας και διαδικτυακές εκδηλώσεις, αναζητώντας πληροφορίες και έγγραφα ανάλογα με τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητά τους σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή).
  • Στη δομή των μαθησιακών ενοτήτων και των Μαθησιακών Διαδρομών που επιτρέπει την αναπαραγωγή τους κατόπιν αιτήματος.
  • Στο βασισμένο στο Cloud περιεχόμενο του BIO-Save, το οποίο παρακολουθείται με τη μέθοδο του κύκλου «απόδοσης επενδύσεων» που βασίζεται στη συνεχή αξιολόγηση των επιπέδων τεχνολογικών, συμπληρωματικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων που βελτιστοποιούνται για αυξημένη ανταγωνιστικότητα.
  • Στην ανάπτυξη μιας «στρατηγικής γνώσης» για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους επιχειρηματικούς φορείς με βάση το μοντέλο BIO-Save που βασίζεται στις ικανότητες.
  • Στην εκμετάλλευση του Καταλόγου Ικανοτήτων BIO-Save που βοηθά τους τελικούς χρήστες να μετασχηματίσουν την εξειδικευμένη μάθηση τους και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Μια επένδυση στη γνώση αποδίδει το καλύτερο επιτόκιο.

Benjamin Franklin