ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ BIO-SAVE

Η μάθηση είναι ένας θησαυρός που ακολουθεί τον ιδιοκτήτη του παντού.

Κινέζικη Παροιμία

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ BIO-SAVE

Οργάνωση της έναρξης του έργου όσον αφορά την καθιέρωση ορόσημων, τη διάρθρωση των δραστηριοτήτων και την έκδοση πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών για την εκτέλεση του έργου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1: Μελέτη και έκθεση σχετικά με: Το χάσμα δεξιοτήτων απαιτεί τεχνογνωσία στον τομέα της βιοτεχνολογίας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

Κύρια θέματα και ανάλυση στις χώρες εταίρους:

 • Τρέχουσα πρόοδος – κατάσταση στον τομέα του έργου
 • Σύγχρονες πρακτικές βιοτεχνολογίας που προσδιορίζουν νέες βασικές δεξιότητες και ικανότητες
 • Εθνικές πολιτικές και προοπτικές απασχόλησης
 • Εκπαιδευτικές ανάγκες/κενά στον θεματικό τομέα του έργου
 • Συγκέντρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών που ενσωματώνουν σύγχρονα εργαλεία βιοτεχνολογίας
 • Μοντέλα ικανοτήτων και συστήματα αξιολόγησης ικανοτήτων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ BIOSAVE

Καθορισμός των βασικών ζητημάτων για την αποτελεσματική διαχείριση του έργου όσον αφορά την καθοδήγηση της προόδου του έργου, τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του και τον προσδιορισμό των εργασιών, των πόρων και των χρονοδιαγραμμάτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2: Σχέδιο για την Υλοποίηση και τη Λειτουργία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση της διαδικασίας υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος:

 • Γενικός σχεδιασμός και συντονισμός
 • Συμπερίληψη της κατάλληλης εκπαιδευτικής απόδοσης
 • Παροχή τεχνικής βοήθειας
 • Προγραμματισμός ειδικής επεξεργασίας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
 • Προετοιμασία ψηφιακών εγκαταστάσεων για την υλοποίηση
 • Παροχή προσωπικού για το στάδιο της αξιοποίησης

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ BIOSAVE ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ CLOUD

Διαδικτυακή πύλη BIOSave που βασίζεται στο cloud – ασφαλής, κλιμακούμενος, ταχύτερος και αξιόπιστος ψηφιακός κόμβος που ενσωματώνει εκπαιδευτικό περιεχόμενο, οπτικοποιώντας τις σχέσεις σε βιολογικές δομές και εφαρμόζοντας το σύστημα διαχείρισης b-learning που βασίζεται στο cloud (b-LMS) μέσω της μεθόδου σχεδιασμού ιστοσελίδων (WSDM).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3: Πλατφόρμα blearning (μεικτής μάθησης) BIOSave

Ένα ψηφιακό εργαλείο μάθησης ανοιχτού κώδικα που λειτουργεί ως ένα ευέλικτο ηλεκτρονικό μέσο για την παροχή επιλογών μεικτής μάθησης βάσει ικανοτήτων, βάσης δεδομένων γνώσεων και επιλογών ανταλλαγής εμπειριών. Φιλοξενεί:

 • Παρουσίαση του BIO-Save που παρουσιάζει τις σύγχρονες προσεγγίσεις της βιοτεχνολογίας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τις ευκαιρίες και τους εταίρους του BIO-Save.
 • Τη μεικτή μάθηση (b-Learning) BIO-Saveπου παρέχει στις ομάδες-στόχους ευκαιρίες μάθησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους
 • Τη βάση δεδομένων του έργου BIO-Saveπου φιλοξενεί δεδομένα της ΕΕ και εθνικά δεδομένα σχετικά με την έρευνα και την εκπαίδευση στον ερευνητικό τομέα του έργου
 • Τη διάδοση και αξιοποίηση του BIO-Saveπου εξασφαλίζει τη δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων του BIO-Save και τον βιώσιμο αντίκτυπό τους.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΙΚΤΗΣ/ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (BLENDEDLEARNING) BIOSAVE

Ευέλικτο καινοτόμο σύστημα μεικτής μάθησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ποικίλους επιχειρηματικούς φορείς και ΑΕΙ για την παροχή ενός διαδραστικού περιβάλλοντος κατάρτισης.

Το μοντέλο μεικτής μάθησης BIOSave:

 • Αναπτύσσει στρατηγική μάθησης βασισμένη στις ικανότητες, που μεσολαβεί στη μετάβαση στη σύγχρονη τεχνολογία για τις αναγνωστικές ικανότητες.
 • Παρέχει γνώσεις που αντιστοιχούν στην πολυδιάστατη προσέγγιση της Εκπαίδευσης 4.0 για την ικανοποίηση των αναγκών του εργατικού δυναμικού της Βιομηχανίας 4.0.
 • Προσφέρει δεξιότητες τόσο σε άτομα όσο και σε ιδρύματα με συνδυασμό τεχνολογίας ηλεκτρονικής μάθησης, τεστ αξιολόγησης και υλικού εκτός σύνδεσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 4: Οδηγός bLearning στη σύγχρονη βιοτεχνολογία για επαγγελματίες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ένα εγχειρίδιο οδηγιών που επικεντρώνεται στα εξής:

 • Νέες μέθοδοι μάθησης και διδασκαλίας σε προγράμματα ΑΕΙ
 • Εκμάθηση του έργου BIO-Save
 • Χρήση των ΤΠΕ στα ΑΕΙ

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIOSAVE

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφιερωμένο στις σύγχρονες προσεγγίσεις της βιοτεχνολογίας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 5: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών BIOSave

Το πρόγραμμα σπουδών αναδεικνύει τις δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών για την αύξηση της παραγωγικότητας και την κάλυψη της ταχέως αυξανόμενης ζήτησης για ενέργεια, τρόφιμα, διατροφή και υγεία, και παρουσιάζει τον αντίκτυπο των σύγχρονων προσεγγίσεων της βιοτεχνολογίας στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Έχει σχεδιαστεί για να:

 • Ανταποκρίνεται στις ανάγκες των στόχων του BIO-Save.
 • Χρησιμοποιεί τα ευρωπαϊκά μέσα EQF/HE/ECTS
 • Είναι δομημένο ως Μαθησιακά Αποτελέσματα οργανωμένα σε Μικτές Μαθησιακές Διαδρομές (BLP)
 • Παρέχει διάφορες ευκαιρίες ηλεκτρονικής μάθησης: offline και online, εξατομικευμένες διαδρομές, σύντομα εντατικά μαθήματα, κατάρτιση δεξιοτήτων, κ.λπ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 6: Οδηγός BIOSave «Πράσινες Επιχειρήσεις για Νέους Επιχειρηματίες»

Ένας οδηγός που αυξάνει την ευαισθητοποίηση και προωθεί την καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και των ευκαιριών πράσινης επιχειρηματικότητας, εισάγοντας νέα προϊόντα και διαδικασίες, και εξετάζοντας περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα χρησιμοποιούνται από εταιρείες σε διαφορετικά πλαίσια και τομείς.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ BIOSAVE

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός BIOSaveκαθορίζει Επαγγελματικά Προφίλ στη σύγχρονη βιοτεχνολογία που έχουν σχεδιαστεί για πτυχιούχους σε διαφορετικά επίπεδα αναφοράς NQF/EQF/HE.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 7: Κατάλογος Ικανοτήτων BIOSave

Ένα εργαλείο για την παρακολούθηση, τη συσσώρευση και τις σχέσεις των γνώσεων και της εμπειρίας του εκπαιδευόμενου με τη χρήση ενός λειτουργικού σχεδίου που εφαρμόζει την προσέγγιση που βασίζεται στα Μαθησιακά Αποτελέσματα (LO) και τη χρήση ποικίλων μεθόδων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ BIOSAVE

Διαχείριση Ποιότητας και Παρακολούθηση BIOSave-Ένα σύστημα διαδικασιών, κριτηρίων και πόρων για τη διαχείριση της ποιότητας και την παρακολούθηση της προόδου και της ακεραιότητας του έργου. Πιλοτική εφαρμογή / Δοκιμή & Ανατροφοδότηση της μεικτής μάθησης (bLearning) BIOSave– μια διαδικασία για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σπουδών ΑΕΙ BIO-Save και της μεικτής μάθησης που βασίζεται στο cloud με τους χρήστες-στόχους του έργου και για τη λήψη ανατροφοδότησης σχετικά με το ειδικό περιεχόμενο των αποτελεσμάτων, την εφαρμοσιμότητα και την αποδοχή τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 8: Αξία του Προγράμματος BIOSave

Μια κατευθυντήρια γραμμή που αντικατοπτρίζει τον τελικό αντίκτυπο των αποτελεσμάτων του έργου όσον αφορά την παροχή βιωσιμότητας μέσω της καινοτόμου προσέγγισης b-learning, του σύγχρονου περιβάλλοντος ηλεκτρονικής κατάρτισης, του σύγχρονου αντικειμένου κατάρτισης, της επιλογής των στόχων και των δράσεων διάδοσης και αξιοποίησης.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ BIOSAVE

Ένα έγγραφο του προγράμματος που αποσκοπεί στη διασφάλιση της διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου και στην περαιτέρω μεγιστοποίηση της αξίας των επιτευγμάτων του έργου μέσω της χρήσης τόσο επιστημονικών όσο και βιομηχανικών διαύλων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 9: Ανταλλαγή Δεξιοτήτων Κατάρτισης – Εργαλειοθήκη Έξυπνης Διάδοσης

Μια κατευθυντήρια γραμμή που διαμορφώνει την εννοιολογική βάση και το συμβατικό επιχειρησιακό πλαίσιο της στρατηγικής Δ&Α του BIO-Save, η οποία επικεντρώνεται σε:

 • Θεωρητικό πλαίσιο για τον τρόπο προσέγγισης του κοινού-στόχου και την προώθηση των ανεπτυγμένων προγραμμάτων σπουδών ΑΕΙ.
 • Πρακτικά εργαλεία για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικής στρατηγικής Δ&Α.
 • Υποδείγματα και παραδείγματα νέων τρόπων Δ&Α για την επικοινωνία με διαφορετικά ακροατήρια.
 • Μέθοδοι προσέγγισης των υπευθύνων λήψης αποφάσεων με νέα ερευνητικά ευρήματα.