BIO-SAVE ÇIKTILARI

Öğrenmek sahibini her yerde takip edecek bir hazinedir.

Çin atasözü

BIO-SAVE KAVRAMSAL TASARIMI VE BAŞLANGIÇ

Yol haritasının belirlenmesi, faaliyetlerin yapılandırılması ve projenin yürütülmesi için kılavuzların yayınlanmasını içerecek şekilde proje başlangıcının organizasyonu.

Sonuç 1: İklim değişikliğini önlemek için biyoteknoloji uzmanlarına duyulan ihtiyaç analizi çalışması ve raporu

Rapordaki temel başlıklar ve ortak ülkelere ilişkin analizler:

 • Proje alanındaki mevcut son teknolojik gelişmeler.
 • Yeni temel becerileri ve yetkinlikleri belirleyen çağdaş biyoteknoloji uygulamaları
 • Ulusal politikalar ve istihdam beklenitileri
 • Proje alanındaki konulardaki ihtiyaç/boşluk analizleri
 • Modern biyoteknoloji araçlarının eğitim müfredatına entegrasyonu
 • Yetkinlik modelleri ve yetkinlik değerlendirme şemaları.

BIO-SAVE YÖNETİM VE İDARESİ

Projenin ilerleme aşamalarında rehberlik etme, aktivitelerin planlanması, görevlerin belirlenmesi, kaynak ve zaman kullanımının organizasyonunu içerecek şekilde etkin proje yönetimi için anahtar konuların tanımlanması

SONUÇ 2: Eğitim Programının Uygulanması ve İşleyiş Planı

Eğitim programı uygulama sürecinin yönetimi için yönergeler:

 • Genel planlama ve koordinasyon
 • Uygun eğitim performansının dahil edilmesi
 • Teknik yardım sağlanması
 • Özel bilgisayar işleme sistemlerinin programlanması.
 • Uygulama için dijital olanakların hazırlanması
 • İşletme aşaması için personel temini.

BIO-SAVE BULUT TABANLI WEB PORTALI

BIO-Save bulut tabanlı web portalı – eğitim içeriklerini entegre eden, biyolojik yapılardaki ilişkileri görselleştiren ve Web Sitesi Tasarım Metodu (WSTM) ile harmanlanmış öğrenim, (b-learning) bulut tabanlı (b-LMS)sistemde uygulayan güvenli, ölçeklenebilir ve hızlı dijital hub.

RESULT 3: BIO-Save BIO-Save Harmanlanmış Öğrenme (b-learning) Platformu

Yetkinlik tabanlı harmanlanmış öğrenme, bilgi veritabanları ve tecrübe paylaşımı opsiyonlarını içeren, esnek bir elektronik ortam işlevi gören açık kaynaklı dijital öğrenme aracı.

Aşağıdakileri içerir:

 • İklim değişikliğini azaltmaya yönelik modern biyoteknoloji yaklaşımlarını ve BIO-Save fırsatlarını ve ortaklarını tanıtan BIO-Save Sunumu.
 • BIO-Save b-Learning, hedef grupları için ihtiyaçlarına göre uyarlanmış öğrenme fırsatları
 • Proje araştırma alanı ile ilgili, AB deki ve ulusal araştırma ve eğitim veri tabanlarınını içeren BIO-Save proje veri tabanı
 • BIO-Save sonuçlarının aktarılabilirliğini ve sürdürülebilir etkisini sağlayacak BIO-Save yaygınlaştırma ve kullanım faaliyetleri

BIO-SAVE HARMANLANMIŞ (KARMA) ÖĞRENME MODELİ

Etkileşimli bir eğitim ortamı sağlamak için çeşitli yüksek öğretim kurumları ve iş paydaşları tarafından kullanılacak esnek ve yenilikçi bir harmanlanmış öğrenme sistemi:

 • Okuma yetkinlikleri için modern teknolojiye geçişe aracılık eden yetkinlik temelli öğrenme stratejileri geliştirir.
 • Endüstri 4.0 işgücü ihtiyaçlarının karşılanması için, çok boyutlu Eğitim 4.0 yaklaşımına karşılık gelen bilgileri sağlar.
 • E-öğrenme teknolojisi, değerlendirme testleri ve çevrim dışı materyallerin kombinasyonu ile gerek bireylere gerekse kurumlara beceriler sunar.

SONUÇ 4: Yüksek Öğretim Profesyonelleri için Modern Biyoteknolojide b-Öğrenim Kılavuzu

Eğiticiler için hazırlanan kılavuz şunları içerir:

 • Yüksek Öğrenim programlarındaki yeni öğrenme ve öğretme metodları
 • BIO-Save projesi
 • Yüksek öğrenimde bilgisayar teknolojilerinin kullanımı

BIO-SAVE MODÜLER EĞİTİM PROGRAMI

İklim değişikliğini önlemek için modern biyoteknoloji yaklaşımlarının kullanılmasına yönelik bir eğitim programı

SONUÇ 5: BIO-Save Öğrenim Müfredatı

Modern teknolojilerin, verimliliği artırma ve hızla artan enerji, gıda, beslenme ve sağlık talebini karşılama potansiyelini vurgular ve modern biyoteknoloji yaklaşımlarının yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için iklim değişikliğiyle mücadelede etkisini sunar.

Aşağıdakiler için tasarlanmıştır:

 • BIO-Save hedefleri için duyulan ihtiyaçların karşılanması
 • European instruments AYÇ/YÖ/AKTS gibi AB enstrümanlarına yer verilmesi
 • Harmanlanmış Öğrenim Yolları (BLP)nda düzenlenen öğrenme çıktıları
 • Çevrimdışı ve çevrimiçi, kişiselleştirilmiş yollar, kısa yoğun kurslar, beceri eğitimi vb. gibi çeşitli e-öğrenme fırsatları sunmaktadır.

SONUÇ 6: BIO-Save “Genç Girişimciler için Yeşil İşletme Rehberi

Ürünlerin farklı bağlamlarda ve sektörlerde şirketler tarafından nasıl kullanıldığına ilişkin örnek olay incelemelerini tartışan yeni ürünler ve süreçler tanıtan çevresel riskler ve yeşil iş fırsatları hakkında farkındalığı artıran ve daha iyi anlaşılmasını sağlayan bir kılavuzdur.

BIO-SAVE KARİYER REHBERLİĞİ

BIO-Save Kariyer Rehberi modern biyolojideki farklı referans UYÇ/AYÇ/YÖ seviyeleri için tasarlanmıştır.

SONUÇ 7: BIO-Save Yetkinlik Katoloğu

ÖÇ (LO) tabanlı yaklaşımı uygulayan proje metodolojisine dayalı operasyonel planı kullanan, eğitim alan kişinin bilgi ve deneyiminin takibi, birikimi ve ilişkilerini organize eden bir araçtır.

BIO-SAVE KALİTE YÖNETİMİ & PİLOT ÇALIŞMA

BIO-Save Kalite Yönetimi & İzleme –Kalite yönetimi ile projenin ilerlemesinin ve bütünlüğünün izlenmesi için gerekli prosedürler, kriterler ve kaynaklar sistemi.

BIO-Save b-Öğrenim Pilot Çalışma/ Deneme ve Geribildirim – BIO Save YÖ müfredatı ve bulut tabanlı b-öğrenmeyi, proje hedef grubuna uygulamak ve çıktıların spesifik içeriği, uygulanabilirliği ve kabulüne ilişkin geri bildirim almak için bir süreçtir.

SONUÇ 8: BIO-Save Program Değeri

b-öğrenim yaklaşımı, modern e-eğitim ortamı, eğitimde modern konular, hedef seçimi ve yaygınlaştırma ve kullanım faaliyetleri vasıtasıyla projenin sürdürülebilirliği açısından, proje sonuçlarının etkilerini yansıtan kılavuz

BIO-SAVE YAYGINLAŞTIRMA VE KULLANIM (Y&K) STRATEJİLERİ

Proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasını sağlamayı ve hem bilimsel hem de endüstriyel kanalların istihdamı yoluyla proje başarılarının değerini daha da maksimize etmeyi amaçlayan bir program belgesidir.

SONUÇ 9: Eğitim Becerileri Değişimi – Akıllı Yaygınlaştırma Araç Seti

BIO-Save Y&K stratejisinin kavramsal temelini ve sözleşmeye dayalı operasyonel çerçevesini şekillendiren bu kılavuz aşağıdakilere odaklanmaktadır:

 • Hedef gruba nasıl ulaşılacağını ve geliştirilen YÖ programının nasıl tanıtılacağını gösteren teorik çerçeve.
 • Etkili Y&K stratejisinin nasıl tasarlanacağını ve uygulanacağını gösteren pratik araçlar.
 • Farklı hedef kitlelerle iletişim kurmak için gerekli Y&K şablonları ve örnekleri.
 • Yeni araştırma bulgularını karar vericilere ulaştırmak için metodlar.