ЕДНА РАЗЛИЧНА ВЪЗМОЖНОСТ

BIO-Save насърчава интелигентния, устойчив и приобщаващ икономически растеж на Европейския съюз, като следва транснационален подход с цел постигане на:

  • Устойчивост: Магистрантите, докторантите и професионалистите биотехнолози често се ръководят от професионалния си интерес и желание за знания, без да се стремят да развиват предприемаческо мислене. Програмата BIO-Save предлага метод и среда за развиване на предприемачески умения у професионалистите, чието приложение би гарантирало устойчивото развитие на биотехнологичния сектор.
  • Умения и мобилност: В условията на бързо променящ се бизнес климат и икономическа и научна среда професионалистите трябва да притежават предприемачески умения и умения за работа в екип и в мрежа от партньори, които да им гарантират по-висока конкурентоспособност в международен план, както и дигитални умения за придобиване на необходимите компетентности и за разширяване на професионалния хоризонт.
  • Сътрудничество: За да подкрепи устойчивостта на образователния модел, който свързва университетите и бизнеса, международната партньорска мрежа BIO-Save разширява обхвата на обмена на знания и умения и предлага редица възможности на различните участници да споделят опит с цел развитие на националните системи за висше образование и подобряване на качеството на обучението, предлагано от учебните програми в областта на биотехнологиите.
  • Междусекторни отношения: Основните ползи от европейското сътрудничество между академичните среди и бизнеса в контекста на сътрудничеството в рамките на Алианса за знания BIO-Save са свързани с:
    • Развитието на университетското образование в целевите страни и признаването на квалификацията и сертификатите.
    • Професионалната подготовка на квалифицирани биотехнологични специалисти, които да посрещнат нуждите на пазара на труда.
    • Модернизирането на системите за висше образование в съответствие с иновациите в сферата на биотехнологиите и дигитализацията.

Ако не добавяш стойност, все едно я отнемаш.

Сет Годин