ОТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ БИЗНЕСА

Науката е разграничаването на следствията от причините и опознаването на взаимната им зависимост.

Томас Хобс

Знанието е сила

Образованието винаги се влияе от бизнеса. В световен мащаб компаниите с различни икономически дейности допринасят за образованието по различни начини.

Компаниите стават партньори на университетите, които се занимават с важни въпроси на образованието и формират своите стратегии; следователно те формират бъдещата работна сила с умения за заетост, които са жизненоважни за издръжливостта на индустрията във все по-конкурентния световен пазар.

Образованието от своя страна навлезе в света на бизнеса в множество и различни форми. Висшето образование предлага на бизнеса базирано на работно място обучение – най-честосрещаната практика, целяща в дългосрочен план да създаде нова ера за бизнеса. Напоследък има огромна промяна в бизнеса – дигитализацията на системите и стратегиите доведе до внедряване на иновации и ускоряване на производството и услугите. Логично, регистрирана е огромна промяна в операциите, която изисква младите служители и потенциалните предприемачи и собствениците на бизнес да притежават цифрови умения и компетенции.

Дългосрочната политика на Европейския съюз за насърчаване на иновационния капацитет на висшето образование и бизнеса включва серия от мерки за подкрепа на кръговата икономика с цел постигане на устойчив растеж и решения за смекчаване на последиците от климатичните промени.

Налице е обаче и трайно несъответствие между онова, което висшето образование предлага, и знанията и уменията, които се търсят на пазара на труда, включително:

Разминаване между знанията, придобити в рамките на учебните програми в областта на биологията и биотехнологиите, и уменията, очаквани от компаниите в биотехнологичния сектор, свързани с действията в отговор на изменението на климата, които са предпоставка за икономически растеж и създаване на работни места.

Липса на предприемачески и стратегически умения в областта на съвременните биотехнологии, които са ключова предпоставка за реализацията на устойчивата климатична стратегия на ЕС за постигане на икономическо и обществено развитие.

Разлики в степента на справяне със социално-икономическите предизвикателства, свързани с изменението на климата, и в предлаганото образование в областта на биотехнологиите по отношение на намаляването на вредното въздействие върху екосистемите и околната среда.

Това несъответствие може да бъде запълнено от обучение, основано на работно място, фокусирано върху подобряване на дигиталните умения и компетентности. По този начин младите служители ще имат възможност да получат обучение в рамките на работната си среда, а по-възрастните ще се научат как да използват съвременни цифрови системи, които проправят пътя към модерната епоха. Междувременно младите висшисти, особено стажантите, могат да подобрят своите умения и компетенции, да разширят кръгозора си и да изберат своя собствена кариера.

BIO-Save генерира бизнес идеи

BIO-Save създава инструментите, необходими, за да могат целевите групи да учат и да придобиват нови умения и компетенции по лесен и приятен начин. Той възприема бизнес идеи и ги превръща в:

  • Обучително съдържание в подходящ учебен формат за завършилите висше образование за това как да разработят идеи за обучение на академични професионалисти и как да ги подкрепят с менторство;
  • Реални възможности за разработване на индивидуални / съвместни бизнес идеи и споделянето им с бизнеса;
  • Перспективи за завършилите висше образование да се присъединят към общността на предприемачите, предоставяйки им хоризонт за бъдещето на икономиката.

BIO Save насърчава образованието в бизнеса

BIO Save е фокусиран върху споделяне на най-добрите практики и разработване на нови стратегии за управление на секторите на образованието и творческите предприятия. Той насърчава директното участие, като насърчава по-доброто разбиране на:

  • Ролята на различните професионалисти, участващи в разработването на BIO-Save;
  • Практики, прилагани за насърчаване на сътрудничеството между преподаватели и обучаващи се за подобряване на качеството на висшето образование, неговата адекватност към нуждите на пазара на труда и осигуряване на висококачествен учебен опит;
  • Практики, прилагани за осигуряване на активно участие на обучаващите се във висшето образование и бизнеса.

BIO-Save и угрозата на климатичните промени

Биологичната безопасност е основен компонент на глобалната сигурност в съвременния свят, засягащ различни области като здравеопазване, селско стопанство, сигурност, наука и технологии и образование. Организацията за прехрана и земеделие на ООН (ОПЗ) определя биосигурността като стратегически и интегриран подход, който включва политическите и регулаторните рамки (включително прилежащите инструменти и дейности) за анализ и управление на съответните рискове за живота и здравето на хората, животните и растенията и свързаните с това рискове за околната среда.

Анализът на състоянието на съвременните биотехнологии, които имат пряко отношение към борбата с климатичните промени, показва, че използваните методи се основават на базови знания от областта на геномиката, генетиката и молекулярната биология. Забелязва се обаче остър недостиг на професионални умения и знания в съответните научни области, както и пропуски и непълнота в специфичните научни данни на национално и секторно ниво.

Проучване на експертните знания и умения на целевите групи на проекта BIO-Save показа, че в различни подсектори на университетското образование се очертават липси на специализирани биотехнологични знания и умения в редица професионални направления, което задълбочава разминаването между предлаганата от образователната система квалификация и нуждите на пазара на труда. Според последните изчисления в съвсем близко бъдеще около 80% от биотехнологичните компании ще изпитват недостиг на голям брой висококвалифицирани специалисти.

Проучванията на екипа от професионалисти, изпълняващи проекта BIO-Save, показаха, че липсата на знания в специализираните биотехнологии за предпазване на климата и липсата на квалифицирани специалисти забавят „зеления“ икономически растеж.

С цел да отговори на нуждата от актуална професионална квалификация, инициативата BIO-Save обединява младши изследователи (докторанти) и опитни професионалисти (академици и практици) за обмен на знания и изграждане на решения за отключване на потенциала на целевите групи.