ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ

Инициативата BIO-SAVE се стреми да посрещне нуждите от актуални и иновативни знания в областта на превенцията на климатичните промени чрез:

  • Изграждане на работни групи за обмен на знания между учени и професионалисти.
  • Интегриране на практики за обмен на знания, умения и подходи с цел посрещане на нуждите на пазара на труда в отговор на социалните и икономическите промени.
  • Създаване на учебни материали, които са базирани на информационните и комуникационните технологии и използват иновативни 3D интерактивни образователни решения.
  • Подкрепа за транснационалното сътрудничество и обмена на добри образователни практики за повишаване на възможностите за развиване на бизнес в областта на биотехнологиите и климатичните изследвания.
  • Стимулиране на усилията за създаване на добавена стойност чрез въвеждане на иновации във висшето образование, предприемачеството и бизнеса на европейско и национално ниво.

BIO-Save цели да преодолее различията между методите на преподаване във висшето образование и изискванията на бизнеса за непрекъснато професионално развитие чрез:

  • Насърчаване на най-добрите практики за подкрепа на дейностите за смекчаване на последиците от изменението на климата чрез използване на съвременните биотехнологии.
  • Прилагане на нови методи за надграждане на учебните програми с цел свързване на студенти, преподаватели и професионалисти с реалния пазар на труда и усъвършенстване на техните лидерски и предприемачески умения.
  • Осигуряване на знания за новите биотехнологични подходи – в областта на биоторовете и енергийно ефективното земеделие – чрез които можем да се опитаме да смекчим последиците от изменението на климата.
  • Практически опит за работа с различни технологични решения – базирани на съвременните биотехнологии (вкл. геномика, протеомика, метаболомика, биология на системите, биоинформатика и конвергентни технологии за микроорганизми, растения и животни), системната биология и др.