Η ΑΡΧΗ: Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

Η επιστήμη είναι η γνώση των συνεπειών και της εξάρτησης του ενός γεγονότος από το άλλο.

Thomas Hobbes

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ VS. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η εκπαίδευση πάντα επιρεαζόταν από τις επιχειρήσεις. Σε παγκόσμιο επίπεδο, εταιρείες με διαφορετικές οικονομικές δραστηριότητες συμβάλλουν στην εκπαίδευση με διαφορετικούς τρόπους.

Οι εταιρείες γίνονται εταίροι σε πανεπιστήμια που αντιμετωπίζουν σημαντικά θέματα εκπαίδευσης και διαμορφώνουν τις στρατηγικές τους. Ως εκ τούτου, διαμορφώνουν τη μελλοντική εργατική δύναμη με δεξιότητες απασχολησιμότητας, που είναι ζωτικής σημασίας για την αντοχή του κλάδου σε μια όλο και πιο ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά.

Η εκπαίδευση, με τη σειρά της, έχει διεισδύσει στον επιχειρηματικό κόσμο με πολλές και διάφορες μορφές. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση προσφέρει στις επιχειρήσεις μάθηση με γνώμονα την εργασία – την πιο κοινή πρακτική που στοχεύει, μακροπρόθεσμα, να δημιουργήσει μια νέα εποχή για τις επιχειρήσεις. Πρόσφατα, υπάρχει μια τεράστια αλλαγή στις επιχειρήσεις – η ψηφιοποίηση των συστημάτων και των στρατηγικών οδήγησε στην υλοποίηση καινοτομιών και στην επιτάχυνση της παραγωγής και των υπηρεσιών. Λογικά, καταγράφεται μια τεράστια αλλαγή στις δραστηριότητες που απαιτεί από νέους υπαλλήλους και πιθανούς επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες.

Η μακροπρόθεσμη πολιτική της ΕΕ για την προώθηση της ικανότητας για καινοτομία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων, αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κυκλικής οικονομίας για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και κλιματικών λύσεων.

Ωστόσο, υπάρχει μια συνεχής αναντιστοιχία μεταξύ της διδασκαλίας στα πανεπιστήμια και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας όσον αφορά:

  • Την απόσταση μεταξύ των γνώσεων που αποκτήθηκαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα της βιοτεχνολογίας και των δεξιοτήτων που αναμένονται από την αγορά εργασίας στον τομέα της βιοτεχνολογίας που σχετίζονται με την πρόληψη της αλλαγής του κλίματος, την οποία η ΕΕ αναγνωρίζει ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
  • Την έλλειψη επιχειρηματικών και στρατηγικών δεξιοτήτων στη σύγχρονη βιοτεχνολογία που είναι πίσω από την ανάγκη εφαρμογής μιας βιώσιμης στρατηγικής της ΕΕ για το κλίμα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
  • Τα κενά στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που συνδέονται με τις κλιματικές αλλαγές και την εκπαίδευση στη βιοτεχνολογία για τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στα οικοσυστήματα και το περιβάλλον.

Αυτή η αναντιστοιχία μπορεί να καλυφθεί από την προσανατολισμένη στην εργασία μάθηση που επικεντρώνεται στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο, οι νέοι εργαζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν εκπαίδευση στο εργασιακό τους περιβάλλον και οι ηλικιωμένοι θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν σύγχρονα, ψηφιακά συστήματα που ανοίγουν το δρόμο προς τη σύγχρονη εποχή. Εν τω μεταξύ, οι νέοι απόφοιτοι, ειδικά οι μαθητευόμενοι μπορούν να τελειοποιήσουν τις δεξιότητες και ικανότητές τους, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να επιλέξουν τη δική τους καριέρα.

Το BIO-Save δημιουργεί επιχειρηματικές ιδέες

Το BIO-Save δημιουργεί τα εργαλεία που χρειάζονται οι ομάδες-στόχοι για να είναι σε θέση να μάθουν και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες με έναν εύκολο και ευχάριστο τρόπο. Παίρνει επιχειρηματικές ιδέες και τις μεταφράζει σε:

  • Εκπαιδευτικό περιεχόμενο, σε κατάλληλη μορφή εκμάθησης για αποφοίτους ΑΕΙ σχετικά με το πώς να αναπτύξουν ιδέες, κατάρτιση για ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες, και πώς να τους υποστηρίξει μέσω καθοδήγησης.
  • Πραγματικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη μεμονωμένων / κοινών επιχειρηματικών ιδεών και την ανταλλαγή τους με την εμπορική κοινότητα.
  • Προοπτικές για αποφοίτους ΑΕΙ για να ενταχθούν στην κοινότητα των επιχειρηματιών, παρέχοντάς τους μια εικόνα για το μέλλον της οικονομίας.

Το BIO Save υποστηρίζει την εκπαίδευση στις επιχειρήσεις

Το BIO Save εστιάζεται στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών σχετικά με τη διαχείριση των τομέων της εκπαίδευσης και των δημιουργικών επιχειρήσεων. Υποστηρίζει τη συστηματική εμπλοκή, προωθώντας την καλύτερη κατανόηση:

  • Του ρόλου των διαφόρων επαγγελματιών που συμμετέχουν στην εφαρμογή του έργου BIO-Save.
  • Των πρακτικών που εφαρμόζονται για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων για τη βελτίωση της ποιότητας των ΑΕΙ, την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας μαθησιακών εμπειριών.
  • Των πρακτικών που εφαρμόζονται για την ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων στα ΑΕΙ και τις Επιχειρήσεις.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η βιοασφάλεια είναι ένα σημαντικό ζήτημα της παγκόσμιας ασφάλειας που σχετίζεται με διάφορους τομείς όπως η υγεία, η γεωργία, η ασφάλεια, η επιστήμη και η τεχνολογία και η εκπαίδευση. Η βιοασφάλεια ορίζεται από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (Food and Agriculture Organisation) ως μια στρατηγική και ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει τα πολιτικά και κανονιστικά πλαίσια (συμπεριλαμβανομένων των μέσων και των δραστηριοτήτων) για την ανάλυση και διαχείριση σχετικών κινδύνων για τη ζωή και την υγεία του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών και συναφείς κινδύνους για το περιβάλλον.

Η ανάλυση των πιο πρόσφατων τεχνολογιών στη βιοτεχνολογία που εφαρμόζονται στις κλιματικές προκλήσεις αποκάλυψε ότι οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται βασίζονται σε βασικές γνώσεις στη γονιδιωματική, τη γενετική και τη μοριακή βιολογία. Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου και προηγμένων γνώσεων στον τομέα και ατελή εθνικά και τομεακά επιστημονικά δεδομένα.

Περαιτέρω μελέτη των ικανοτήτων των ομάδων-στόχων του έγου BIO-Save έδειξε ότι οι οργανισμοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χρειάζονταν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες βιοτεχνολογίας σε πολλούς προχωρημένους τομείς, οι οποίοι πρόσθεσαν επιπλέον ένα κενό στην αγορά εργασίας. Εκτιμήθηκε ότι περίπου το 80% των εταιρειών βιοτεχνολογίας και των περιβαλλοντικών οργανισμών θα χρειαζόταν πολύ πιο υψηλού επιπέδου επαγγελματίες στο εγγύς μέλλον.

Η έρευνα του BIO-Save έδειξε ότι η έλλειψη γνώσεων στην προηγμένη βιοτεχνολογία για την προστασία του κλίματος και η απόλυτη ανάγκη για εξειδικευμένους επαγγελματίες εμποδίζουν επίσης την πράσινη οικονομική ανάπτυξη.

Με στόχο να καλύψει το κενό, η πρωτοβουλία BIO-Save συγκεντρώνει νέους ερευνητές (μεταπτυχιακούς φοιτητές) και έμπειρους επαγγελματίες (ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες) για να ανταλλάξουν γνώσεις και να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες των ομάδων-στόχων.