ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Въздействие на регионално и национално ниво

В краткосрочен план интерактивната образователна платформа BIO-Save ще:

 • Разшири достъпа на потребителите до специализирано обучение.
 • Подкрепи мерките за устойчивост на резултатите от проекта.
 • Стимулира националната и регионалната икономика.
 • Разшири рамката на свързаното с бизнеса обучение, основано на Европейската система за трансфер на кредити, Европейската квалификационна рамка и националните системи за висше образование, резултатите от обучението и тяхната интеграция в националните и регионалните образователни системи.
 • Предостави данни за анализ на мерките по внедряване на нови мултидисциплинарни учебни програми.
 • Въведе иновативни професионални профили, които описват иновационните професионални знания, умения и компетентност.

В дългосрочен план проектът BIO-Save ще:

 • Стимулира подобряването на капацитета на организациите за изграждане на партньорски мрежи на национално ниво.
 • Подобри възможностите за обучение, предоставяни на работещите в средните и малките предприятия.
 • Повиши информираността за достъпа до и възможностите на университетското образование сред компаниите, организациите и представителите на бизнеса.
 • Стимулира заинтересованите страни да търсят финансиране за образователни проекти, за да повишат интереса на малките и средните предприятия към биотехнологиите.

Въздействие на европейско ниво

В краткосрочен план проектът BIO-Save ще:

 • Разработи ефективни инструменти за отворено и иновативно висше образование чрез използване на информационните и комуникационните технологии в съгласие със стратегията на Европейския съюз.
 • Мотивира повишаването на качеството на образованието.
 • Организира разнообразни инициативи (семинари, събития за оценка, работни срещи и др.).

В дългосрочен план образователните резултати на проекта BIO-Save ще:

 • Повлияят положително върху капацитета за обучение в рамките на Европейския съюз.
 • Подкрепят способността на партньорите да осигуряват достъп до технологична информация на биотехнологичните малки и средни предприятия в Европейския съюз.
 • Подобрят връзката между институциите за висше образование, за да внедрят Европейската система за трансфер на кредити и Европейската квалификационна рамка.
 • Съдействат за стимулиране на растежа на европейската икономика, основана на знанието, и на реформите в Европейското пространство за висше образование на национално и европейско ниво.

Въздействие на международно ниво

В краткосрочен план проектът BIO-Save ще:

 • Обедини знанията за историята, научните постижения и иновационните тенденции в политиката по развитие на Европейското пространство за висше образование.
 • Внедри апробираните механизми за създаване на квалификационни рамки чрез: използване на инструменти за валидиране и признаване на обучението, получено по програмата BIO-Save; прилагане на Европейската система за трансфер на кредити; въвеждане на европейския езиков паспорт EUROPASS и съответните сертификати, които включват информация за квалификациите, кредитите и резултатите от обучението на обучаващия се.

В дългосрочен план проектът BIO-Save ще:

 • Създаде инструменти, предназначени да стимулират трансевропейския процес за плавен преход от образование към бизнес и организацията на непрекъснатото и продължаващото образование.
 • Използва актуални базирани на информационните технологии модели на обучение във висшето образование в подкрепа на кариерното развитие на биотехнологичните специалисти и повишаване на компетентността им.
 • Даде възможност за работа в мрежа за разпространение на инициативите и процедурите на Европейското пространство за висше образование в страните извън Европейския съюз.

СЛЕД КРАЯ НА ПРОЕКТА

След края на проекта консорциумът BIO-Save планира различни мерки за поддържане на действието на учебната програма и платформа чрез:

 • Изграждане на капацитет за насърчаване и разширяване на достъпа до възможностите, предоставяни от BIO-Save, включително: подкрепа за организрането на нови образователни дейности, които да отговорят на изискванията на студентите и индустрията; увеличаване на броя на обучаваните професионалисти и на обучителите; разработване на учебни курсове в областта на приложението на съвременни биотехнологии за смекчаване на последиците от изменението на климата.
 • Внедряване (на части от) програмата BIO-Save в актуални организационни или обществени дейности.
 • Сътрудничество – споделяне на модела BIO-Save в рамките на партньорските институции или мрежата от асоциирани участници с цел промотиране на дългосрочното му приложение.
 • Надграждане на ресурсите, за да се гарантира дългосрочната им експлоатация и да се даде достъп на специалистите до необходимите ресурси и да се мотивират да сформират екипи за издирване и подбор на публични и частни ресурси.
 • Включване на нови асоциирани партньори от различни сектори и отрасли.
 • Привличане на спонсори за реализиране на допълнителни дейности – частни и/или публични, регионални, национални и европейски, с цел внедряване на активни и приложими в практиката модели на обучение, базирани на резултатите;
 • Насърчаване на местните и регионалните висши училища да използват програмата BIO-Save.
 • Организиране на съвместни дейности в рамките на други програми на Европейския съюз за насърчаване на перспективите за използване на резултатите от BIO-Save.

И ПО-СПЕЦИАЛНО:

Електронната платформа BIO-Save ще е отворена и активна и след края на проекта, за да: предоставя иновативни решения, новини и образователна и кариерна информация; предлага учебни материали и възможности на бенефициенти, които търсят специализирано обучение в областта на биотехнологичните подходи за смекчаване на последиците от климатичните промени.

Дейностите по разпространение и експлоатация ще продължат с разпространение на информация и материали за учебния модел и резултатите от BIO-Save.

Единиците резултати от обучението и модулите ще бъдат внедрени в официалните програми на образователните институции, които участват в проекта.

Висшите учебни заведения, участващи в проекта, ще организират предлагането на обучение под формата на учебни пътеки в рамките на модела на смесено обучение при поискване от страна на професионалистите.