VPLIV PROJEKTA

Vpliv na regionalnem / nacionalnim nivoju

Kratkoročno gledano želi interaktivna izobraževalna platforma BIO-Save:

 • povečati možnosti uporabnikov za usposabljanje,
 • spodbujati trajnost rezultatov projekta,
 • spodbujati nacionalno in regionalno gospodarstvo,
 • razširiti okvir usposabljanj v gospodarstvu na podlagi ECTS/EOK/VŠ, učnih rezultatov in njihove integracije v nacionalne in regionalne akademske organe,
 • zagotoviti prednost za uporabo novih multidisciplinarnih študijskih programov,
 • izvajati opredelitve novih strokovnih tehnoloških, kontekstualnih in prehodnih veščin.

Dolgoročno gledano BIO-Save projekt:

 • podpirati spodbujanje sposobnosti organizacije za mreženje z visokošolskimi zavodi na nacionalni ravni,
 • izboljšati možnosti za usposabljanje MSP-jev,
 • povečuje zavest o visokošolskem izobraževanju v industrijskih podjetjih, organizacijah in skupinah,
 • poziva zainteresirane strani naj poiščejo sredstva za izobraževalne namene, da bi povečli zanimanje MSP-jev za biotehnologijo,
 • spodbuja digitalne tehnologije v izobraževanju za preoblikovanje izobraževanja in vlogo neposrednih uporabnikov programov v individualiziranih učnih okoljih.

Vpliv na evropskem nivoju

Kratkoročno gledano BIO-Save projekt cilja na:

 • razvoj učinkovitih orodij za odprto in inovativno visokošolsko izobraževanje z uporabo IKT v soglasju z agendo EU,
 • poudariti kakovost izobraževanja,
 • organizirati raznolike pobude (seminarje, evalvacijske dogodke, delavnice itd.).

Dolgoročno gledano BIO-Save izobraževalni rezultati:

 • vplivajo na sposobnost usposabljanja v Evropski uniji,
 • podpirajo sposobnost partnerjev za prenos tehnoloških informacij biotehnološkim MSP-jev v Evropski uniji,
 • izboljšajo povezavo med visokošolskimi zavodi da vzpostavijo sistem ECT in EOK,
 • pomagajo pri ohranjanju tempa evropske, na znanju temelječe, ekonomije in spodbujajo priznavanje reforme v evropskem visokošolskem prostoru na nacionalni in evropski ravni,
 • spodbujajo razvoj kompetenčnega profila, ki bo izobraževalnim organizacijam in upravnim organom pomagal pri sestavljanju programov usposabljanja,
 • spodbujajo uporabo tega kompetenčnega profila kot smernice za »trenerje akademikov / praktikov«, ki jim bodo pomagali pri pridobivanju strokovnega znanja za učinkovito izobraževanje bodočih mentorjev / trenerjev in pri posodabljanju nastajajočih tehnologij za spopadanje z umetno inteligenco, robotiko in internetom stvari.

Vpliv na mednarodnem nivoju

Kratkoročno gledano BIO-Save cilja na:

 • poenotenje ozadja, znanja in inovativnih trendov v politiki evropskega visokošolskega prostora,
 • zagotovitev verjetnih mehanizmov za oblikovanje kvalifikacijskega okvirja z: uporabo orodij za potrjevanje in priznavanje učenja BIO-Save, uporabo sistema ECTS v visokošolskem izobraževanju, uvedbo dokumentov EUROPASS, ki beležijo posameznikove kvalifikacije, kreditne točke in učne rezultate.

Dolgoročno gledano BIO-Save uvaja:

 • instrumente, namenjene pospeševanju tekočega vseevropskega procesa za nemoten prehod iz izobraževanja v podjetja in/ali napredovanje v nadaljnje izobraževanje,
 • sodobne načine usposabljanja v visokošolskem izobraževanju, ki temeljijo na IKT, da bi pomagali karieri biotehnoloških strokovnjakov in nadgrajevali njihove sposobnosti na mednarodni ravni,
 • mreženje za široko širjanje pobud in postopkov evropskega visokošolskega prostora v državah, ki niso članice EU.

ŽIVLJENJE PO PROJEKTU

Po zaključku projekta konzorcij BIO-Save načrtuje različne ukrepe za vzdrževanje programa projekta skozi:

 • krepitev zmogljivosti za spodbujanje dostopnosti projekta, vključujoč: razvoj novih učnih dejavnosti, ki bodo ustrezale potrebam študentom in industrije na nacionalnem in regionalnem območju projekta, povečanje števila strokovnih delavcev, podpora študijskim tečajem sodobne biotehnologije za zaščito podnebja,
 • vključitev (delov) progama BIO-Save v tekoče organizacijske ali skupnostne dejavnosti,
 • sodelovanje – izmenjava modula BIO-Save znotraj partnerskih institucij ali pridruženih udeležencev, da se ohrani njegova dolgoročna uporaba,
 • nadgradnja virov za zagotovitev njihovega dolgoročnega izkoriščanja – za opolnomočenje uslužbencev, da najdejo potrebne vire in sestavijo skupino za določitev javnih in zasebnih ciljnih virov,
 • vključevanje novih pridruženih igralcev iz različnih sektorjev in panog,
 • iskanje sponzorjev za nadaljnje dejavnosti BIO-Save – zasebnih in/ali javnih, regionalnih, nacionalnih in evropskih, da bodo aktivni in izvedljivi načini usposabljanja, ki temeljijo na učnih rezultatih,
 • spodbujanje lokalnih in regionalnih visokošolskih zavodov k uporabi programa BIO-Save,
 • vzpostavitev skupnih ukrepov z drugimi programi EU za spodbujanje možnosti za uporabo rezultatov BIO-Save.

IN ŠE POSEBEJ:

BIO-Save e-platforma bo delovala po zaključku projekta – prinašala bo inovacije, novice ter izobraževalne in karierne informacije, ponujala bo gradivo za usposabljanje in priložnosti upravičencem, ki iščejo specializirano izobraževanje o bitehnoloških pristopih k blaženju podnebja.

Diseminacija in uporaba rezultatov se bo nadaljevala s stalno predstavitvijo in distribucijo informacij in gradiv o učnem modelu in rezultatih BIO-Save.

Enote učnih rezultatov in moduli bodo uvedeni v formalne programe izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu.

Program BIO-Save bo podprlo vodstvo visokošolskih zavodov s ponudbo izobraževalnih poti na zahtevo poslovnim uporabnikom/praktikom prek kombiniranega načina, ki temelji na kompetencah.