КАКВИ СА НАШИТЕ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ?

BIO-Save предлага иновативно съдържание и квалификационни възможности, насочени към:

 • Висшите училища
 • Студентите, изследователите и професионалистите
 • Биотехнологичните компании и малките и средните предприятия
 • Неправителствените организации
 • Всички, които са свързани с биотехнологичния бизнес

BIO-Save предвижда мерки, свързани с дейностите в:

 • Здравеопазването
 • Хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство
 • Фармацевтичната индустрия
 • Екологичната индустрия
 • Биотехнологиите

На своите партньори и на университетските преподаватели BIO-Save предлага:

 • Международна стратегия и биотехнологично профилиране по отношение на знанията за съвременните биотехнологии, чието усвояване би помогнало за приложение на мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата.
 • Надградени умения за ръководене, за преследване на бизнес резултати, за предприемачество и за използване на предимствата на образованието.
 • По-добро позициониране на партньорите на местно и на европейско ниво с цел развитие на публичната среда (както в сферата на образованието, така и за популяризиране на научните изследвания и иновации).
 • Активна мрежа от биотехнологични малки и средни предприятия и университети за акредитация и валидиране на иновативната програма BIO-Save.
 • Дигитални ресурси за стимулиране на интереса на обучаващите се и на обучителите.
 • Актуализирани иновативни образователни модули, които предлагат новаторски знания и опит в областта на приложението на методите за смекчаване на последиците от изменението на климата.
 • Включване на целевата аудитория във внедряването и популяризирането на образователната стратегия на BIO-Save.

На своите асоциирани партньори BIO-Save предлага:

 • Подкрепящо сътрудничество между образователните институции и бизнеса.
 • Усъвършенствана иновативна програма за образование и сертифициране в областта на биотехнологиите и климатичната наука.
 • Възможности за професионално сътрудничество в рамките на активна партньорска мрежа.

На специалистите и организациите в сферата на биотехнологиите BIO-Save предлага:

 • Подкрепа за развитието на професионално стратегическо мислене в посока приложение на иновациите в биотехнологиите с цел въвеждане на мерки за опазване на климата.
 • Опит в предприемачеството и менторството и работа в тясно сътрудничество с обучаващите се.
 • Мотивация и възможности за подобряване на бизнес профила на компаниите на световния пазар.
 • Достъп до специализирани ресурси, включително дигитални ресурси и бази от данни с казуси в сектора.

На магистрантите и докторантите BIO-Save предлага:

 • Информация за реалните нужди и изисквания на биотехнологичния пазар на труда.
 • Възможности за развиване на предприемаческо мислене и „меки“умения.
 • Перспектива за по-квалифицирани работни места.
 • Достъп до информация за възможностите, предлагани от световния биотехнологичен пазар на труда.

Човешкият капитал е ключът към растежа.