ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Η πρωτοβουλία BIO-Save συνεργάζεται με έμπειρους ερευνητές και επαγγελματίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

 • Με εκτενή εμπειρία στη βιοτεχνολογία, την κυτταρική βιολογία, τη μοριακή βιολογία, την προστασία του περιβάλλοντος, τις κλιματικές μελέτες, την εκπαιδευτική διαχείριση,
 • Σε συνεργασία με τέσσερα πανεπιστήμια, τέσσερις ΜΜΕ και δύο ΜΚΟ, και
 • Που προέρχονται από τέσσερις χώρες-μέλη της ΕΕ – Βουλγαρία, Ιταλία, Ελλάδα και Σλοβενία, και μία σχετιζόμενη χώρα – Τουρκία,
 • Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις με τη μορφή της δημογραφικής πίεσης και πρέπει να αντιμετωπιστεί το υψηλό επίπεδο ανεργίας των νέων που αποτελεί πηγή κοινωνικής αστάθειας και να ανταποκριθεί στην υψηλή ζήτηση για επαγγελματίες με εκτενή εμπειρία.

Η πρόοδος είναι αδύνατη χωρίς αλλαγή και όσοι δεν μπορούν να αλλάξουν γνώμη δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτα.

George Bernard Shaw

Το BIO-Save προσπαθεί:

 • Να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της διδασκαλίας στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και της ανάγκης για μορφωμένους επαγγελματίες στον τομέα της βιοτεχνολογίας.
 • Να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές στη σύγχρονη έρευνα της βιοτεχνολογίας.
 • Να ενισχύσει την καινοτομία στην εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις της βιοτεχνολογίας μέσω της καθιέρωσης ενός καινοτόμου προγράμματος: «Σύγχρονες προσεγγίσεις βιοτεχνολογίας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής».
 • Να εφαρμόσει προηγμένες γνώσεις και δεξιότητες για την τόνωση της στροφής της εκπαίδευσης της ΕΕ σε έξυπνες και πράσινες ικανότητες.
 • Να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης για μαθητές, δασκάλους και επαγγελματίες με ενημερωμένες γνώσεις σχετικά με τις προστατευόμενες από το κλίμα προσεγγίσεις βιοτεχνολογίας μέσω ευέλικτων, μεταβιβάσιμων μαθησιακών αποτελεσμάτων και μαθησιακών διαδρομών με βάση τις ΤΠΕ και με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος μάθησης βάσει ικανοτήτων.
 • Να συμβάλλει στην (εκ νέου) εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0 για ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, της επιχείρησης και τελικά – της ζωής μας.

Η πρωτοβουλία BIO-Save βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

 • Σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και των επιχειρήσεων για την αριστεία και την περιφερειακή ανάπτυξη.
 • Τόνωση της ανάπτυξης επιχειρηματικών και δημιουργικών δεξιοτήτων για την προώθηση της καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω διαδραστικού μαθησιακού περιβάλλοντος.
 • Βελτίωση δεξιοτήτων για την ανάπτυξη του τομέα της βιοτεχνολογίας.

Η ομάδα BIO-Save ακολουθεί τα εξαιρετικά αποτελέσματα των έργων ECO-Center και Bio-FIT – των οποίων οι συμμετέχοντες είναι συνεργάτες μας – από:

 • Την έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα σχετικά με το καθαρό περιβάλλον και τις τεχνολογίες βιο-λιπασμάτων.
 • Τη μεταφορά των αποτελεσμάτων σε νέες γεωγραφικές περιοχές – Τουρκία, Ιταλία και Σλοβενία.
 • Την προώθηση της ανάγκης εισαγωγής αρχών πράσινης βιοτεχνολογίας στον γεωργικό τομέα.
 • Την αναβάθμιση των πολυγλωσσικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ελεύθερης πρόσβασης μέσω της εφαρμογής του στρατηγικού συστήματος EQF / HE για την οργάνωση μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας.